Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

ogłasza

X. Edycję Konkursu o Nagrodę

za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

 

1.         Nagroda przyznawana jest przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w drodze postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Nauk o Finansach i ma formę pieniężną.

2.         Przedmiotem Konkursu w ramach obecnej jego edycji są prace naukowe z zakresu finansów opublikowane w 2016 roku.

3.         Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się problematyką szeroko rozumianych finansów.

4.         Nagroda może być przyznana za osiągnięcia indywidualne bądź zespołowe.

5.         Ocena prac dokonywana jest przez Jury Konkursu powołane przez Komitet.

6.         Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać, za zgodą autora pracy zgłaszanej do Konkursu, mające siedzibę w Polsce podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe, instytucje finansowe, organy administracji państwowej, instytucje samorządu terytorialnego i gospodarczego.

7.         Wniosek na Konkurs należy przesłać do dnia 31 lipca 2017 r. na adres Komitetu - Komitet Nauk o Finansach PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, skr. poczt. 24.

8.         Wniosek powinien zawierać informację o kandydacie bądź kandydatach wraz z danymi adresowymi, opinię wnioskodawcy o zgłaszanej pracy, zgodę autora pracy zgłaszanej do Konkursu oraz trzy egzemplarze pracy.

9.         Prace nadesłane na konkurs nie są zwracane.

10.       Najważniejszymi kryteriami oceny prac zgłoszonych do Konkursu są: wkład w rozwój nauki finansów, oryginalność tematyki badawczej i metodyki badań, przydatność osiągniętych rezultatów dla praktyki gospodarczej. Jury ma prawo zastosowania dodatkowych kryteriów oceny.

11.       Jury może nie przyznać Nagrody, gdy uzna, że żadna praca nie spełnia wymogów merytorycznych określonych dla Konkursu.

12.       Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody nastąpi we wrześniu 2017 roku. O terminie i miejscu wręczenia Nagrody zwycięzca zostanie poinformowany osobiście.

13.       Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlegają zaskarżeniu.

14.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Komitetu: http://knfpan.pan.pl/

                                                          

                                                                                       Przewodniczący Jury

                                                          

                                                                                   Prof. dr hab. Jerzy Węcławski

 

 

ZNAK NBP projekt realizowany

 

Szczegółowe informacje o konkursie (w tym regulamin oraz lista laureatów poprzednich edycji) dostępne są TUTAJ

Zapisz