Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 22 września 2016 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 22 września 2016 roku w Łodzi.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 20 członków Komitetu. Swoją nieobecność przed posiedzeniem usprawiedliwili:

­                          Dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW,

­                          Prof. dr hab. Alfred Janc,

­                          Prof. dr hab. Stanisław Owsiak,

             Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska,

        ­         Prof. dr hab. Maria Sierpińska.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

1.  Przyjęcie porządku,

2.  Zaopiniowanie kandydatur na członków korespondentów PAN,

3.  Założenia strategiczne dalszego rozwoju Czasopisma "Finanse”,

4.  Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych, iż zgodnie z par. 6 pkt. 3 Regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 15 grudnia 2011 r., Komitet zobowiązany jest do zaopiniowania zgłoszonych w wyborach następujących kandydatów na członków korespondentów PAN: prof. dr hab. Krzysztofa Jajugę oraz prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego. Powołana została komisja skrutacyjna w składzie: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk (przewodniczący), dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP oraz dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH. Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, w imieniu komisji skrutacyjnej ogłosił, że na obecnych 20 członków Komitetu Nauk o Finansach PAN w głosowaniu wzięło udział 20 członków, co stanowiło wymagane kworum. W tajnym głosowaniu oddano 20 kart do głosowania (wszystkie były ważne). Za kandydaturą prof. dr hab. Krzysztofa Jajugę oddano 16 głosów „za”, 4 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”. Natomiast za kandydaturą prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego oddano 13 głosów „za”, 5 „przeciw” oraz 2 „wstrzymujące się”. Tym samym Komitet podjął uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi oraz prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego jako kandydatów na członków korespondentów PAN.

Ad. 3.

Założenia strategiczne dalszego rozwoju Czasopisma "Finanse” przedstawił prof. dr hab. Marian Żukowski – Redaktor Naczelny czasopisma oraz zaproszony na posiedzenie dr Piotr Bolibok – Sekretarz Redakcji. Komitet zapoznał się z przedstawionymi planami na przyszłość a w dyskusji, w której udział wzięli: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. dr hab. Monika Marcinkowska, prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, dr hab. prof. UG Leszek Pawłowicz, oraz prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz podnoszone były kwestie zwiększenia udziału artykułów anglojęzycznych, pozyskania środków na kolejne wydania, pożądanej częstotliwości wydawania czasopisma, indeksowania w bazach czasopism oraz sposobu zwiększania zainteresowania publikowaniem w czasopiśmie.

Ad. 4.

W sprawach rożnych poruszono następujące kwestie:

­          Wyborów Członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2017-2020 (prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska),

­          Koncepcji zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych (ustalono, iż uwagi członków Komitetu należy przesyłać do prof. dr hab. Jana Szambelańczyka),

­          Wspólnego posiedzenia komitetów PAN (Nauk o Finansach, Nauk Ekonomicznych, Nauk Organizacji i Zarządzania oraz Statystyki i Ekonometrii), które odbędzie się 29 IX 2016 r. we Wrocławiu (prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,prof. dr hab. Małgorzata Zaleska),

­          II Konferencji Wrocław Conference in Finance WROFIN, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 27-28 września 2016 roku, a której patronatu merytorycznego udzielił Komitet (prof. dr hab. Krzysztof Jajuga),

­          Konferencji: Zarządzanie - Informatyka - Finanse, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 30 września 2016 roku (prof. dr hab. Krzysztof Jajuga),

­          Jubileuszu 40-lecia Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 29 września – 1 października 2016 roku (prof. dr hab. Krzysztof Jajuga),

­          Prac nad kolejnymi książkami z serii poradników „Finanse osobiste dla niewtajemniczonych”, w skład której oprócz wydanego już poradnika pt. „Bankowość bez tajemnic” pod redakcją naukową prof. dr. hab. Małgorzaty Zaleskiej wejdą także poradniki: „Rynek kapitałowy” pod red. prof. dr hab. Leszka Dziawgo, „Ubezpieczenia” pod red. prof. dr hab. Jacka Lisowskiego, oraz „Twoja emerytura” pod red. prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi (prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Janina Harasim, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska),

­          Gali Jubileuszowej 25-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która z udziałem Prezydenta RP – Andrzeja Dudy odbędzie się w Warszawie w dniu 6 października 2016 roku (prof. dr hab. Małgorzata Zaleska w imieniu GPW SA zaprosiła wszystkich członków Komitetu do udziału w Gali),

­          Kolejnego posiedzenia Komitetu, które zostało zaplanowane wstępnie na koniec listopada br., a które odbędzie się z udziałem gości reprezentujących polski sektor ubezpieczeniowy (dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska).

Na zakończenie Pani Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za przybycie członkom KNoF i udział w posiedzeniu oraz zamknęła posiedzenie.

 

Na tym zakończono obrady.