Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 19 września 2017 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 19 września 2017 roku w Lublinie.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 19 członków Komitetu. Swoją nieobecność przed posiedzeniem usprawiedliwili:

­                                 Prof. dr hab. Alfred Janc,

­                                 Prof. dr hab. Maria Sierpińska,

­                                 Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

  1. Przyjęcie porządku,
  2. Informacja na temat planowanych zmian w zasadach finansowania i wydawania czasopism PAN, a także zmiany zasad wydawania Czasopisma "Finanse",
  3. Informacja na temat zasad organizacji konkursu o nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów,
  4. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska wspólnie z prof. dr hab. Marianem Żukowskim poinformowali zebranych o spotkaniach i wymianie korespondencji z władzami Polskiej Akademii Nauk dotyczącymi przyszłości czasopisma „Finanse”, w tym zasad jego finasowania. Odnotowano przy tym modyfikację stanowiska Akademii w kierunku dopuszczenia możliwości pobierania opłat od autorów publikacji. Kolejne spotkania kierownictwa PAN poświęcone zasadom wydawania czasopism zostało przewidziane na 28 IX br. Dodatkowo zaproszony na posiedzenie Komitetu dr Piotr Bolibok - sekretarz redakcji czasopisma „Finanse” - przedstawił zebranym bieżące informacje o stanie zaawansowania prac nad tegorocznym numerem czasopisma oraz inicjatywę wydania w przyszłym roku, wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, komercyjnego numeru czasopisma dedykowanego ubezpieczeniom. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz prof. dr hab. Teresa Lubińska zwrócono uwagę na wzrost międzynarodowej rozpoznawalności czasopisma np. poprzez przejście wyłącznie na język angielski oraz nowe wyzwania, jakie mogą pojawić się w związku z projektowanymi zmianami mającymi na celu redukcję liczby dyscyplin naukowych w Polsce.

Ad. 3.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o narastających wyzwaniach związanych z pozyskaniem sponsorów konkursu o nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Prof. dr hab. Marian Żukowski przedstawił zaś zebranym projekt nowego wzoru i szaty graficznej dyplomu wręczanego laureatowi konkursu. W toku dyskusji, na wniosek prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza, Komitet jednogłośnie powierzył prof. dr hab. Janowi Szambelańczykowi misję pozyskania sponsorów konkursu w przyszłym roku, w szczególności spośród banków spółdzielczych, z którymi to bankami prof. dr hab. Jan Szambelańczyk od lat pozostaje w znakomitych relacjach.

Ad. 4.

W sprawach rożnych poruszono następujące kwestie:

­          Wniosku zgłoszonego przez prof. dr hab. Krzysztofa Jackowicza, aby jedno z przyszłorocznych posiedzeń Komitetu odbyło się podczas obchodów 25-lecia Akademii Leona Koźmińskiego w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

­          Apelu Przewodniczącej Komitetu prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej, aby informacja o 10-leciu Komitetu i jego pracach została opublikowana w wewnętrznych gazetach i portalach wszystkich uczelni, których przedstawiciele zasiadają w Komitecie. Dotychczas takie informacje zostały zamieszczone w Gazecie SGH oraz na portalu informacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Na zakończenie Pani Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za przybycie członkom KNoF i udział w posiedzeniu oraz zamknęła posiedzenie.

Na tym zakończono obrady.