Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 18 kwietnia 2018 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 18 kwietnia 2018 roku w Warszawie w Akademii Leona Koźmińskiego.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komitetu.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

 1. Przyjęcie porządku,
 2. Prezentacja dr hab. Anety Hryckiewicz – Gontarczyk, prof. ALK pt.: "The effect of foreign banks withdrawals on liquidity and concentration of domestic banking sector" ("Wpływ wycofywania się banków zagranicznych na płynność i koncentrację krajowego sektora bankowego"),
 3. Prezentacja dr hab. Łukasza Kozłowskiego, prof. ALK pt.: “What happens to SMEs when local banks experience financial difficulties? Evidence from the post-crisis bank corrective programs” („Jak kłopoty lokalnych banków oddziałują na MŚP? Doświadczenia płynące z bankowych programów naprawczych w okresie pokryzysowym”),
 4. Informacja o postępach wprowadzania czasopisma "Finanse" do bazy SCOPUS,
 5. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonej na posiedzenie Komitetu, dr hab. Anecie Hryckiewicz – Gontarczyk, prof. ALK, która wygłosiła prezentację na temat wpływu wycofywania się banków zagranicznych na płynność i koncentrację krajowego sektora bankowego. W swoim wystąpieniu dr hab. Aneta Hryckiewicz – Gontarczyk, prof. ALK przedstawiła m.in. proces zagranicznej ekspansji banków oraz powodowane przez niego efekty w systemach bankowych krajów goszczących, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się, jak też zaprezentowała postulaty wobec organów sieci bezpieczeństwa, których realizacja mogłaby ograniczyć negatywne skutki wycofywania się banków zagranicznych. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Janina Harasim oraz prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz zwrócono uwagę na zasadność prowadzenia dalszych badań w tym obszarze, które powinny odnosić się także do przyczyn wycofywania się banków zagranicznych z państw goszczących, jak też roli otoczenia instytucjonalnego w tym procesie. Wskazano również na potrzebę popularyzacji wyników przeprowadzonych badań zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ad. 3.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonemu na posiedzenie Komitetu, dr hab. Łukaszowi Kozłowskiemu, prof. ALK, który wygłosił prezentację na temat wpływu problemów banków spółdzielczych na sytuację przedsiębiorstw sektora MŚP. W swojej prezentacji dr hab. Łukasz Kozłowski, prof. ALK przedstawił wyniki przeprowadzonych badań, które wykazały, iż realizacja przez bank spółdzielczy programu postępowania naprawczego może powodować problemy w dostępie do kredytu dla dotychczasowych klientów takiego banku w sytuacji, gdy podmioty takie nie mają możliwości skorzystania z finansowania oferowanego przez inne banki spółdzielcze. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Marian Żukowski, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Janina Harasim, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, podniesiona została m.in. kwestia roli banków spółdzielczych w polskim systemie bankowym, roli nadzoru bankowego i konstrukcji planów postępowania naprawczego, jak też alternatywnych źródeł finansowania sektora MŚP.

Ad 4.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska wspólnie z prof. dr hab. Marianem Żukowskim poinformowali zebranych o działaniach, jakie muszą zostać podjęte w pierwszej kolejności w procesie wprowadzania czasopisma "Finanse" do bazy SCOPUS. W wyniku dyskusji z udziałem wszystkim obecnych członków Komitetu ustalono:

 • Rozszerzenie składu redakcji czasopisma „Finanse” o dr hab. Magdalenę Zioło, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Zmianę tytułu czasopisma na „Journal of Financial Investigations”. W przypadku jednak, gdyby weryfikacja dokonana przez prof. dr hab. Mariana Żukowskiego ujawniłaby istnienie czasopisma o tym tytule, tytuł zostanie zmieniony na „Journal of Contemporary Finance” a w przypadku, gdyby i ten tytuł już występował na „International Journal of Finance”,
 • Powierzenie prof. dr hab. Krzysztofowi Jajudze dokonania wspólnie z prof. dr hab. Krzysztofem Jackiewiczem oraz prof. dr hab. Marianem Żukowskim wyboru 9 dotychczas wydanych artykułów, które będą prezentowane podczas procesu wprowadzania czasopisma do bazy SCOPUS,
 • Przygotowanie przez dr Piotra Boliboka w porozumieniu z prof. dr hab. Moniką Marcinkowską anglojęzycznej strony czasopisma,
 • Rozesłanie przez prof. dr hab. Mariana Żukowskiego do Członków Komitetu oraz innych osób informacji o artykułach, które dotychczas zostały opublikowane w czasopiśmie,
 • Wystąpienie przez redakcję czasopisma o nadanie numeru e-ISSN,
 • Podjęcie działań przez prof. dr hab. Krzysztofa Jackiewicza wspólnie z dr hab. Magdaleną Zioło, prof. US zmierzających do rozszerzenia składu redakcji o dwie osoby z zagranicy o uznanym i cytowanym dorobku z zakresu finansów,
 • Opracowanie przez prof. dr hab. Mariana Żukowskiego zasad etycznych procesu publikacyjnego,
 • Rozesłanie przez prof. dr hab. Mariana Żukowskiego do Członków Komitetu przypomnienia o naborze artykułów do specjalnego, anglojęzycznego numeru czasopisma (dotychczas wpłynęły 2 artykuły i 3 zgłoszenia),
 • Wprowadzenie od 1 lipca br. opłaty za złożenie artykułu do czasopisma w wysokości 400 PLN,
 • Złożenie przez redakcję wniosku o grant na sfinansowanie umiędzynarodowienia czasopisma.

Ad. 5.

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:

­          Nagrody Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów w 2018 r. Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o uzyskaniu źródeł finansowania nagrody. W 2018 r. sponsorem będzie Bank Pocztowy SA, zaś w 2019 r. w przypadku organizacji dorocznej Konferencji Katedr Finansowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła ta ufunduje nagrodę.

­          Przyszłości finansów jako odrębnej dyscypliny. Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o wystosowaniu w dniu 13 marca br. na ręce dra Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pisma postulującego utrzymanie odrębności dyscypliny finanse.

­          Konieczności intensyfikacji jednego z kluczowych zadań Komitetu, jakim jest upowszechnianie wiedzy w zakresie finansów. W ramach realizacji tego postulatu przyjęto, iż Komitet udziela patronatu podręcznikom: „Bankowość elektroniczna” (pod. red. Andrzeja Gospodarowicza) oraz „Świat bankowości” (pod. red. Małgorzaty Zaleskiej).

Na zakończenie Pani Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za przybycie członkom KNoF i udział w posiedzeniu oraz prof. dr hab. Krzysztofowi Jackowiczowi za organizację posiedzenia w Akademii Leona Koźmińskiego, po czym zamknęła obrady.