Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 20 marca 2019 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 20 marca 2019 roku w Warszawie.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Komitetu.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

  1. Przyjęcie porządku,
  2. Wystąpienia i dyskusja na temat wyzwań w zakresie pomiaru wielkości makroekonomicznych,
  3. Dotychczasowe dokonania oraz plany w zakresie wydawania Czasopisma „Finanse”,
  4. Zmiany w składzie Redakcji Czasopisma „Finanse”,
  5. Wdrażanie reformy szkolnictwa wyższego, w tym reprezentacja dotychczasowej dyscypliny finanse w organach i zespołach obecnej dyscypliny ekonomia i finanse,
  6. Konkurs o nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów,
  7. Udział Komitetu w KKF 2019,
  8. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad. Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż zgodnie z ustawą o PAN kadencja Komitetu trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania w nowo wybranym składzie, w związku z czym obecna kadencja zakończy się w dniu 25 listopada 2019 roku.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonym na posiedzenie Komitetu, członkom Rady Polityki Pieniężnej:

- prof. dr hab. Eugeniuszowi Gatnarowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który przedstawił referat: „Miary inflacji wykorzystywane przez banki centralne”,

- prof. dr hab. Jerzemu Żyżyńskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił referat: „Pomiar inflacji - teraźniejszość czy przeszłość: czy pomiar inflacji mówi o teraźniejszości czy o przeszłości?”.

W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk oraz dr hab. prof. UG Leszek Pawłowicz, zwrócono uwagę na charakter zjawisk inflacyjnych w okresie początków polskiej transformacji, wady i zalety konstrukcji amerykańskich i europejskich mierników zmian cen, jak też roli racjonalności decyzji konsumentów na kształtowanie się inflacji oraz decyzji banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Zwrócono również uwagę na inflację cen aktywów, bańki spekulacyjne na rynku nieruchomości oraz wpływ metod pomiaru inflacji na wiarygodność banków centralnych i stabilność finansową.

Ad. 3

Prof. dr hab. Marian Żukowski - Redaktor Naczelny Czasopisma „Finanse” zrelacjonował zebranym proces przygotowania wniosku o dofinansowanie czasopisma w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” we współpracy z dr hab. prof. US Magdaleną Zioło oraz dr Aleksandrą Nocoń. Wniosek ostatecznie nie został złożony do PAN z uwagi na nieaktualność danych w Rejestrze Dzienników i Czasopism (redakcja czasopisma nie miała uprawnień wnosić o aktualizację odpowiednich danych). Prof. dr hab. Marian Żukowski poinformował zebranych o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego. Dr Piotr Bolibok – Sekretarz Redakcji, zaproszony na posiedzenie, także poinformował o rezygnacji z pełnienia sprawowanej przez siebie funkcji. Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała prof. dr hab. Marianowi Żukowskiemu oraz dr Piotrowi Bolibokowi za wkład w rozwój czasopisma.

Ad. 4

W związku z rezygnacją prof. dr hab. Mariana Żukowskiego z funkcji Redaktora Naczelnego Czasopisma „Finanse”, Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatów na to stanowisko. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga zgłosił kandydaturę dr hab. prof. UE Dariusza Wawrzyniaka, zaś prof. dr hab. Marian Żukowski zgłosił kandydaturę dr hab. prof. SGH Anny Szelągowskiej. W głosowaniu tajnym, zarządzonym przez Przewodniczącą Komitetu, za kandydaturą dr hab. prof. UE Dariusza Wawrzyniaka głosowało 9 członków Komitetu, zaś za kandydaturą dr hab. prof. SGH Anny Szelągowskiej oddano 4 głosy. Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych, iż w związku z wynikami głosowania, zwróci się z prośbą do Dziekana Wydziału I Polskiej Akademii Nauk o zatwierdzenie zmiany na stanowisku Redaktora Naczelnego Czasopisma „Finanse”, dokonanej przez Komitet. Ustalono, iż wskazania kandydata na Sekretarza Redakcji dokona nowy Redaktor Naczelny Czasopisma.

Ad. 5

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska przedstawiła zebranym aktualne informacje dotyczące wdrażania reformy szkolnictwa wyższego. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Monika Marcinkowska oraz prof. dr hab. Jan Szambelańczyk podniesiona została m.in. kwestia zasad punktowania wydawnictw naukowych i czasopism oraz oceny i parametryzacji jednostek. Ustalono, iż Komitet powinien wyrazić swoje stanowisko w obronie roli i znaczenia dotychczasowej dyscypliny finanse, a przygotowanie projektu stosownej uchwały w tej kwestii powierzono prof. dr hab. Janowi Szambelańczykowi we współpracy z dr hab. prof. UG Leszkiem Pawłowiczem. Uchwała zostanie poddana pod głosowanie w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podczas dyskusji członkowie Komitetu zwrócili ponadto uwagę na konieczność zapewnienia reprezentacji dotychczasowej dyscypliny finanse w organach i zespołach obecnej dyscypliny ekonomia i finanse, w tym w szczególności w nowo powołanej Radzie Doskonałości Naukowej, w wyborach do której Komitet będą reprezentować prof. dr hab. Małgorzata Zaleska oraz prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

Ad. 6

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o kolejnej edycji konkursu o nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Tegorocznym sponsorem nagrody będzie Biuro Informacji Kredytowej SA.

Ad. 7

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych, iż podczas tegorocznej Konferencji Katedr Finansowych, której organizatorem będzie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, odbędzie się sesja plenarna Komitetu (pierwszego dnia Konferencji). Organizatorzy Konferencji zaproponowali, aby członkowie Komitetu Nauk o Finansach weszli w skład Honorowego Komitetu Konferencji.

Ad. 8

Spraw różnych nie wniesiono.

Na zakończenie Pani Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za przybycie członkom KNoF i udział w posiedzeniu oraz zamknęła posiedzenie.

Na tym zakończono obrady.