Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 14 czerwca 2019 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 roku w Warszawie.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komitetu.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

 1. Przyjęcie porządku,
  1. Wystąpienie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej pt.: „Współczesne problemy prawne i finansowe systemów ubezpieczenia społecznego”,
  2. Rozpatrzenie prośby prof. dr hab. Sławomira Juszczyka o udzielenie rekomendacji Komitetu Nauk o Finansach PAN książce pt.: „Finanse Agrobiznesu”,
  3. Informacja o działaniach w zakresie Czasopisma „Finanse”,
  4. Informacja na temat Konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów,
  5. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonej na posiedzenie Komitetu, prof. dr hab. Gertrudzie Uścińskiej - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przedstawiła referat: „Współczesne problemy prawne i finansowe systemów ubezpieczenia społecznego”. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Teresa Lubińska, prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska oraz prof. dr hab. Marian Żukowski, zwrócono uwagę na różnice pomiędzy systemami emerytalnymi o zdefiniowanych składkach i zdefiniowanych świadczeniach, a także cechy charakterystyczne polskiego systemu emerytalnego w odniesieniu do systemów emerytalnych krajów wysokorozwiniętych. Zwrócono również uwagę na rolę edukacji dzieci i młodzieży w zakresie długoterminowego oszczędzania, kwestie budowy zaufania do systemu emerytalnego oraz trendy demograficzne i zjawiska na polskim rynku pracy mające wpływ na długoterminowy kształt systemu emerytalnego.

Ad. 3

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonemu na posiedzenie Komitetu, prof. dr hab. Sławomirowi Juszczykowi, który, jako redaktor naukowy, przedstawił zebranym współautorów, recenzentów i zakres tematyki książki pt.: „Finanse Agrobiznesu”. Po dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Jan Szambelańczyk oraz prof. dr hab. Maria Sierpińska Komitet postanowił udzielić rekomendacji książce pt.: „Finanse Agrobiznesu” pod warunkiem uzyskania przez nią dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych.

Ad. 4

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonemu na posiedzenie Komitetu, dr hab. prof. UEW Dariuszowi Wawrzyniakowi - Redaktorowi Naczelnemu Czasopisma „Finanse”, który zrelacjonował zebranym rozmowy z kierownictwem Akademii dotyczące wewnętrznej oceny czasopism PAN oraz nowo utworzonej czytelni czasopism PAN. Dr hab. prof. UEW Dariusz Wawrzyniak poinformował także o dokonanej aktualizacji wpisu w rejestrze dzienników i czasopism, pracach nad wnioskiem o dofinansowanie czasopism ze środków PAN, planach wydania kolejnego numeru (najpóźniej w grudniu) oraz rozpoczętych pracach, nakładem własnym redakcji, nad nową stroną internetową czasopisma. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Marian Żukowski, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski oraz prof. dr hab. Teresa Lubińska podtrzymane zostały decyzje, podjęte w ubiegłym roku, o pobieraniu opłat za złożenie i opublikowanie artykułu oraz o ograniczeniu drukowanej wersji czasopisma wyłącznie do tzw. egzemplarzy obowiązkowych. Członkowie Komitetu zadeklarowali udzielenie Redaktorowi Naczelnemu pomocy w procesie umiędzynarodowienia czasopisma, poszukiwaniu sponsorów oraz zwiększeniu częstotliwości wydawania czasopisma.

Ad. 5

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska pod nieobecność prof. dr hab. Jerzego Węcławskiego - Przewodniczącego Jury Konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów, poinformowała zebranych o trwających pracach nad umową pomiędzy tegorocznym sponsorem (Biurem Informacji Kredytowej SA) a Akademią.

Ad. 6

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych:

-        o przyszłości Komitetu, który ma dalej funkcjonować w strukturach Akademii, co ma zostać potwierdzone podczas najbliższego Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 27 czerwca br.,

-        iż, w związku z ustaleniem, jakie zostało poczynione na posiedzeniu Komitetu w dniu 20 marca br., o konieczności wyrażenia stanowiska w obronie roli i znaczenia dotychczasowej dyscypliny finanse, poddała pod głosowanie w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, projekt stosownej uchwały przygotowany przez prof. dr hab. Jana Szambelańczyka. W wyznaczonym terminie głosowania wzięło udział 17 członków Komitetu, co oznacza, iż głosowanie było ważne. Wszyscy głosujący głosowali za uchwałą, która została przyjęta. Uchwała została następnie przekazana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na ręce prof. dr hab. Bogusław Fiedora - Przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,

-        o tegorocznej Konferencji Katedr Finansowych, podczas której odbędzie się sesja plenarna Komitetu oraz ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komitetu, na którym poruszone zostaną kwestie wyborów do Komitetu oraz Akademii.

Na zakończenie Pani Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za przybycie członkom KNoF i udział w posiedzeniu oraz zamknęła posiedzenie.

Na tym zakończono obrady.