Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 11 września 2019 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 11 września 2019 roku w Jachrance.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Komitetu.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

  1. Przyjęcie porządku,
    1. Zaopiniowanie przez Komitet zgłoszonych w wyborach na członków Akademii kandydatur na członków korespondentów PAN: prof. Krzysztofa Jajugi i prof. Małgorzaty Zaleskiej,
    2. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, na wniosek prof. dr hab. Teresy Lubińskiej, powierzyła prowadzenie obrad w tym punkcie prof. dr hab. Leszkowi Dziawgo (prof. dr hab. Małgorzata Zaleska na czas dyskusji opuściła miejsce obrad). W celu przeprowadzenia głosowania została wybrana komisja skrutacyjna, w składzie: dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik - przewodniczący, prof. dr hab. Irena Pyka - członek oraz prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz - członek. Komisja przeprowadziła głosowanie i sporządziła protokół odczytany przez prof. dr hab. Leszka Dziawgo. Na obecnych 13 członków Komitetu w głosowaniu wzięło udział 13 członków, co stanowiło wymagane kworum. W tajnym głosowaniu oddano 13 kart do głosowania; z tego 13 kart ważnych oraz 0 kart nieważnych. W przypadku kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi ogólna liczba głosów opiniujących wyniosła 13, z czego 9 na tak oraz 4 na nie przy braku głosów wstrzymujących się. W przypadku kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej ogólna liczba głosów opiniujących wyniosła 13, z czego 13 na tak oraz 0 na nie przy braku głosów wstrzymujących się. Tym samym Komitet przyjął uchwałę, w której pozytywnie zaopiniował kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi oraz prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

Ad. 3

Spraw różnych nie wniesiono.

Na zakończenie Pani Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za przybycie członkom KNoF i udział w posiedzeniu oraz zamknęła posiedzenie.

Na tym zakończono obrady.