powstał z inicjatywy przedstawicieli środowiska naukowego zainteresowanych rozwijaniem dziedziny finansów, przy wsparciu osób z praktyki, zawodowo zajmujących się finansami i bankowością. W krajach zachodnich finanse stanowiły wśród nauk ekonomicznych wyraźnie wyodrębnioną dyscyplinę naukową, w której istotne znaczenie miało podejście ilościowe.

Komitet Nauk o Finansach został  utworzony w 2007 r. z inicjatywy i dzięki staraniom Prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza - Honorowego Przewodniczącego i był odpowiedzią na potrzeby środowiska akademickiego.

Komitet Nauk o Finansach PAN, działa przy Wydziale I  Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, a do jego głównych zadań należą:

  • analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
  • badania i studia w zakresie nauk o finansach, 
  • opracowanie standardów i opiniowanie programów nauczania, 
  • opracowanie ekspertyz i opinii naukowych, 
  • współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinie ekonomia i finanse,
  • ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw i czasopism naukowych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
  • przeprowadzanie konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów (od 2016 r. jest przyznawana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk),
  • utworzenie i redagowanie czasopisma "Finanse",
  • udzielanie rekomendacji konferencjom naukowym poświęconym tematyce finansowej,
  • udzielanie rekomendacji podręcznikom i monografiom naukowym o tematyce finansowej.