Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk w dniu 24 marca 2022 roku

 

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 24 marca 2022 roku w formie elektronicznej poprzez platformę MS Teams.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 48 osób (Honorowy Przewodniczący, 24 członków Komitetu oraz 23 zaproszonych gości, w tym 4 osoby z Ukrainy).

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

 1. Przyjęcie porządku obrad,
 2. Agresja Rosji na Ukrainę - implikacje dla systemów finansowych. Wystąpienia wprowadzające:
 • dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rada Polityki Pieniężnej): „Inflacja w współczesnym świecie”,
 • dr Piotr Bolibok (Katolicki Uniwersytet Lubelski): „Turbulencje w rosyjskiej gospodarce po agresji na Ukrainę – perspektywa „Zachodu””,
 • dr hab. Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski): „Turbulencje w rosyjskiej gospodarce po agresji na Ukrainę – perspektywa Rosji”.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o jubileuszu 15 lat istnienia Komitetu, który miał miejsce dwa dni wcześniej i podziękowała profesorowi Andrzejowi Gospodarowiczowi - Honorowemu Przewodniczącemu, dzięki staraniom którego powstał Komitet.

Przewodnicząca powitała członków Komitetu oraz zaproszonych gości reprezentujących Komitet Nauk Ekonomiczny PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W imieniu Komitetu Przewodnicząca szczególnie powitała i gorąco podziękowała za dołączenie do spotkania przedstawicielom ukraińskiego świata nauki, którego reprezentantami byli: prof. Rusłan Motoryn (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii), prof. Olga Vovchak (Uniwersytet Bankowy w Kijowie), prof. Mariia Lapishko (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) oraz prof. Nazar Dobosh (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska).

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonemu na posiedzenie Komitetu, dr hab. Ireneuszowi Dąbrowskiemu, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rada Polityki Pieniężnej), który przedstawił referat: „Inflacja w współczesnym świecie”. Następnie referaty dotyczące turbulencji w rosyjskiej gospodarce po agresji na Ukrainę wygłosili dr Piotr Bolibok (Katolicki Uniwersytet Lubelski), który przedstawił perspektywę „Zachodu” oraz prof. dr hab. Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), który odniósł się do perspektywy Rosji. W dyskusji, w której wzięli udział dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. dr hab. Janina Harasim, prof. Rusłan Motoryn, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. Nazar Dobosh, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. dr hab. Marian Żukowski oraz dr Piotr Bolibok poruszono m.in. kwestie dotyczące:

 • aktualnego obrazu gospodarki światowej, w tym roli Chin, Unii Europejskiej, USA i Rosji,
 • światowych rynków surowcowych i uzależnienia krajów europejskich od dostaw surowców z Rosji,
 • zakresu oraz skuteczności sankcji nałożonych na Rosję,
 • strat ukraińskich i odbudowy jej gospodarki po wojnie (w tym reparacji wojennych),
 • wpływu rosyjskiej agresji w Ukrainie na polską gospodarkę, sektor finansowy i rynek pracy,
 • wojny informacyjnej oraz wiarygodności i wpływu informacji na sytuację na rynkach finansowych.

Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych, iż:

 • Jury Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów ogłosiło kolejną edycję Konkursu, w której można zgłaszać osiągnięcia naukowe opublikowane w roku 2021. Wnioski na Konkurs należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku, zaś ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi podczas Konferencji Katedr Finansów 2022 we Wrocławiu w dniu 15 września 2022 roku.
 • trwają prace nad wydaniem drugiej monografii z cyklu „Finanse”, która będzie poświęcona finansom osobistymi, a której redaktorem został dr hab. Krzysztof Waliszewski, UEP.

Na zakończenie Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za udział gościom i członkom Komitetu oraz zamknęła zebranie.

Na tym zakończono obrady.