Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

w dniu 2 czerwca 2022 roku

 

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 2 czerwca 2022 roku w formie elektronicznej poprzez platformę MS Teams.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 27 osób (Honorowy Przewodniczący, 24 członków Komitetu oraz 2 zaproszonych gości, w tym jedna osoba z Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN).

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

 1. Przyjęcie porządku obrad,
 2. Wpływ sytuacji geopolitycznej na polski sektor bankowy (wystąpienia i dyskusja),
 3. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska.

Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonemu na posiedzenie Komitetu, dr inż. Markowi Lusztynowi (mBank SA), który przedstawił referat: „Konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę z perspektywy banku międzynarodowego”. Następnie referat: „Polskie banki wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie – wstępne wnioski” wygłosił dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Marian Żukowski, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Jerzy Gajdka, dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, prof. ALK, dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH, oraz dr inż. Marek Lusztyn poruszono m.in. kwestie dotyczące:

 • roli i zadań systemu bankowego w przeciwdziałaniu obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję przez społeczność międzynarodową,
 • sytuacji na rynku towarów i surowców, będącego głównym kanałem transmisji zaburzeń powstałych w wyniku agresji Rosji na Ukrainę,
 • konsekwencji odcięcia Rosji od zachodniego rynku finansowego,
 • sytuacji polskiego i europejskiego sektora bankowego, jak też wyzwań dla ich stabilności wynikających z materializacji ryzyka kredytowego, malejącej nadpłynności oraz ujemnych realnych stóp procentowych,
 • zaufania do sektora bankowego jako miejsca lokowania długoterminowych oszczędności przez indywidualnych deponentów,
 • zasadności rozpoczęcia strategicznych działań w polskich bankach dotyczących ekspansji oraz udziału w finansowaniu odbudowy gospodarki ukraińskiej po wojnie,
 • wpływu geopolityki na rynek długu i rządowych papierów wartościowych oraz ryzyk i ograniczeń z tym związanych,
 • niestabilności otoczenia regulacyjno-prawnego banków i jego wpływu na wyniki i stabilność sektora bankowego w dłuższym horyzoncie czasu.

Ad. 3

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych, iż:

 • podczas Konferencji Katedr Finansów 2022 we Wrocławiu w dniu 15 września 2022 roku odbędzie się tradycyjna sesja Komitetu połączona z ogłoszeniem wyników i wręczeniem Nagrody Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Przewodnicząca Komitetu podziękowała prof. dr hab. Stanisławowi Flejterskiemu za pozyskanie sponsora tegorocznej edycji nagrody. W sondażu dotyczącym preferowanej formy uczestnictwa członków Komitetu w KKF 6 osób wskazało udział on-line, 6 udział stacjonarny a 4 osoby poinformowały o nieuczestniczeniu w konferencji.
 • Rada Kuratorów działająca przy Wydziale I PAN rozpoczęła proces oceny komitetów, któremu podlegają wszystkie komitety po upływie 2 lat od rozpoczęcia kadencji.

Na zakończenie Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za udział gościom i członkom Komitetu oraz zamknęła zebranie.

Na tym zakończono obrady.