Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN w dniu 18. czerwca 2012 roku w pierwszej części połączone było z obradami konferencji d-finanse 2012 "Dydaktyka finansów w szkołach wyższych". Profesor Krzysztof Jajuga przedstawił rekomendowane wzrocowe efekty kształcenia dla kierunków związanych z dyscypliną finanse. Ponadto zaprezentowano doświadczenia wybranych uczelni we wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji i omówiono najważniejsze problemy z tym związane.

W drugiej części, podczas obrad plenarnych KNoF PAN:

  • przyjął uchwałę nr 7/2012, dotyczącą Regulaminu Komitetu,
  • przyjął uchwałę nr 8/2012, w której rekomenduje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunków studiów związanych z dyscypliną finanse (załączniki: 1) studia I stopnia, 2) studia II stopnia),
  • uznano za zasadne opracowanie wzorcowych efektów kształcenia także dla studiów III stopnia,
  • dokonano zmiany w składzie jury konkursu za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów,
  • uzgodniono propozycję, by w na Konferencjach Katedr Finansowych odbywała się dodatkowa sesja (pod patronatem KNoF) "Nowi samodzielni pracownicy nauki", złożona z wystąpień osób, które w minionym roku uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów,
  • omówiono zagadnienia dotyczące czasopisma "Finanse",
  • przedyskutowano propozycje dotyczące zawartości strony internetowej KNoF PAN,
  • przedstawiono sugestię projektu badawczego sygnowanego przez KNoF,
  • podniesiono kwestię możliwości wydawania przez KNoF certyfikatów dla kierunków kształcenia w zakresie finansów.