Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN w dniu 15. kwietnia 2013 roku

 

W dniach 14-15 kwietnia 2013 r. w Lublinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN. Gościny członkom Komitetu udzielił Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Członków Komitetu powitali:

dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. – Rektor UMCS w Lublinie (na zdjęciu poniżej drugi z prawej) i dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Ekonomicznego (na zdjęciu poniżej - pierwszy z prawej)

W ramach przywitalnego wystąpienia Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Stanisław Michałowski zaprezentował uczelnię – jej potencjał naukowo-badawczy, działalność dydaktyczną oraz wyzwania wynikające ze zmian dokonujących się w otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Dziekan Wydziału prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak przedstawił pozycję środowiska ekonomistów w Uniwersytecie.

UMCS

Robocza część posiedzenia poświęcona była bieżącym sprawom Komitetu:

  • podsumowano wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (w skład CK wchodzi czwaro członków KNoF PAN),
  • omówiono sprawy związane z czasopismem "Finanse",
  • poinformowano o przekazaniu rekomendowanych przez KNoF PAN wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku finanse do rozpatrzenia przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego,
  • omówiono planowaną sesję KNoF PAN podczas Konferencji Katedr Finansowych 2013 w Sopocie (prezentacje habilitantów),
  • podsumowano prace wydanicze nad serią podręczników rekomendowanych przez KNoF PAN,
  • podjęto decyzję o objęciu przez PNoF PAN patronatem konferencji organizowanej przez  Katedrę Bankowości UMCS "Rynek finansowy 2013"

 

Druga część posiedzenia, w której uczestniczyli także zaproszeni goście, połączona była z seminarium naukowym, zorganizowanym przez Komitet Nauk o Finansach PAN i Katedrę Bankowości UMCS, nt. "Wprowadzenie euro w Polsce - oczekiwania i zagrożenia".

Referaty wygłosili:

 Brzoza-Brzezina

 Michalczyk

W ramach pierwszego wystąpienia zaprezentowany został model pozwalający na określenie skutków ekonomicznych wejścia nowego kraju do strefy euro. Symulacje sytuacji gospodarki przed przyjęciem wspólnej waluty oraz po jej wprowadzeniu na przykładzie wybranych krajów dostarczyły bardzo inspirujących danych dla ożywionej dyskusji uczestników seminarium. W ramach drugiego referatu poruszono w szczególności dyskutowany w ostatnich tygodniach problem konsekwencji funkcjonowania kraju przygotowującego się do przyjęcia wspólnej waluty w systemie stabilizacji kursu ERM 2. Również to wystąpienie spotkało się z licznymi pytaniami i dyskusją.

Jerzy Węcławski

Monika Marcinkowska