Protokół ze spotkania Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Łódź 17.09.2007

 

Spotkanie wyjazdowe Komitetu Nauk o Finansach PAN przeprowadzono w budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Rewolucji 1905r. nr 39, w dniu 17.09.2007r.

Obrady rozpoczął o godzinie 11.00 Przewodniczący Komitetu – Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.

Przebieg obrad:

Stwierdzenie kworum (lista obecności w załączeniu)

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Pkt 1. Przyjęcie Regulaminu KNoF.

Po wprowadzeniu drobnych poprawek – przyjęty jednomyślnie. Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia uchwały.

Pkt 2. Współudział Komitetu w organizacji konferencji naukowych w roku 2008.

Członkowie Komitetu wytypowali następujące konferencje:

a) „Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia” – organizator Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

b) „Rynek finansowy – inspiracje z integracji europejskiej” – organizator Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Jerzy Węcławski

Obie powyższe konferencje zostały objęte patronatem KNoF PAN i wskazane do dofinansowania przez PAN.

a) Konferencja Katedr Finansów – organizator Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. dr hab. Leszek Dziawgo

b) Konferencja nt. finansów publicznych – organizator Uniwersytet Szczeciński; prof. dr hab. Adam Szewczuk

Obie powyższe konferencje objęto patronatem KNoF PAN.

Uchwała w sprawie wskazanych czterech konferencji została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3. Wystąpienie do władz Wydziału I PAN w sprawie powołania kwartalnika Komitetu.

Wyłoniono zespół redakcyjny w składzie prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, dr hab. Jan Sobiech, prof. AE. Ustalono wstępnie tytuł pisma na „Finanse”.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Pkt 4. Powołanie zespołu do określenia stanu i perspektyw rozwoju nauk o finansach oraz przygotowania memorandum do Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych w sprawie powołania dyscypliny finanse.

Powołano skład zespołu pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Pkt 5. Dyskusja na temat kierunku finanse i rachunkowość

Wyłoniono zespół monitorujący funkcjonowanie kierunku „FiR” w składzie: prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UE, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Jerzy Węcławski, dr hab. Teresa Famulska, prof. AE, prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. dr hab. Wiesław Dębski.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Pkt 6. Dyskusja na temat organizowania seminariów, na których prezentowane będą wyniki badań związanych z pracami habilitacyjnymi.

Wyłoniono zespół ds. seminariów habilitacyjnych w składzie: prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Leszek Dziawgo.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Pkt 7. Przyjęcie treści listu do wybranych kierowników instytucji finansowych z informacją o powstaniu KNoF i ofercie przygotowywania opinii oraz prowadzenia badań.

Zaakceptowano ideę oraz uzgodniono konieczność wprowadzenia drobnych poprawek.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Pkt 8. Przyjęcie planu pracy do końca 2007 r

Zaakceptowano 6 pozycji planu działań (plan w załączeniu)

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Pkt 9. Sprawy różne.

Nie wniesiono

Na tym zakończono posiedzenie wyjazdowe KNoF PAN.