Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

w dniu 15 września 2022 roku

 

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 15 września 2022 roku w formie hybrydowej (stacjonarnie we Wrocławiu oraz elektronicznie poprzez platformę MS Teams).

II. W posiedzeniu uczestniczyło 25 członków Komitetu.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

  1. Przyjęcie porządku obrad,
  2. Podsumowanie prac nad wydaniem drugiej monografii z cyklu „Finanse”, poświęconej finansom osobistymi,
  3. Informacja na temat trzeciej monografii z cyklu „Finanse”, poświęconej finansom samorządowym,
  4. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska.

Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu dr hab. prof. UEP Krzysztofowi Waliszewskiemu, który dokonał podsumowania prac związanych z wydaniem drugiej monografii z cyklu „Finanse”, poświęconej finansom osobistymi. Dr hab. prof. UEP Krzysztof Waliszewski szczegółowo przedstawił strukturę, zakres tematyczny oraz statystyki opublikowanej monografii. Dodatkowo scharakteryzował wszystkie 27 opracowań wchodzących w jej skład, które zostały pogrupowane w 7 - tworzących spójną całość - obszarów tematycznych. Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała dr hab. prof. UEP Krzysztofowi Waliszewskiemu za sprawne i terminowe zarządzanie procesem wydania publikacji oraz pogratulowała jakości i poziomu naukowego monografii.

Ad. 3.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska odnosząc się do dyskusji w ramach Komitetu oraz na forum prezydium zaproponowała, aby obszarem tematycznym trzeciej monografii z cyklu „Finanse”, zostały finanse samorządowe, zaś jej redaktorem naukowym dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc. Członkowie Komitetu zaakceptowali zgłoszoną propozycję, a dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc wyraziła zgodę, dziękując za wyróżnienie. Dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc przedstawiła wstępną koncepcję monografii oraz zadeklarowała, iż do końca września br. zwróci się do członków Komitetu oraz osób spoza jego grona z propozycją udziału w jej przygotowaniu.

Ad. 4

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o:

  • trwającym procesie oceny komitetów przez Komisję do oceny Komitetów Naukowych, powołaną przez Radę Kuratorów działającą przy Wydziale I PAN, któremu podlegają wszystkie komitety po upływie 2 lat od rozpoczęcia kadencji,
  • współpracy i koordynacji działań komitetów Wydziału I PAN oraz wsparciu Akademii w rozwoju komitetów.

Na zakończenie Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała członkom Komitetu z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za przygotowanie posiedzenia w formule hybrydowej, a członkom Komitetu za udział.

Na tym zakończono obrady.