Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

w dniu 17 stycznia 2023 roku

 

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 17 stycznia 2023 roku w formie elektronicznej poprzez platformę MS Teams.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 26 członków Komitetu oraz 14 zaproszonych gości (w pkt. 2).

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

  1. Przyjęcie porządku obrad,
  2. Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych. Przyczyny i konsekwencje dla rynku finansowego w Polsce,
  3. Program mentoringowy dla studentów szkół doktorskich,
  4. Wspólne stanowisko komitetów naukowych i problemowych Wydziału I PAN dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej w latach 2017-2021,
  5. Informacja na temat trzeciej monografii z cyklu „Finanse”, poświęconej finansom samorządowym,
  6. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Przewodnicząca powitała członków Komitetu oraz zaproszonych gości reprezentujących Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, GPW Benchmark S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu, zaproszonemu na posiedzenie Komitetu, dr inż. Markowi Lusztynowi (Wiceprezes mBank S.A., Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. tranzycji WIBOR), który przedstawił referat: „Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych. Przyczyny i konsekwencje dla rynku finansowego w Polsce”. W dyskusji, w której wzięli udział dr inż. Marek Lusztyn, Aleksandra Bluj (Wiceprezes GPW Benchmark S.A.), prof. dr hab. Monika Marcinkowska, prof. dr hab. Janina Harasim oraz dr hab. prof. ALK Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk poruszono m.in. kwestie dotyczące:

  • procesu i harmonogramu wprowadzania oraz cech i metodyki nowej stawki referencyjnej WIRON,
  • niedostatecznej wiedzy i świadomości klientów na temat ryzyka stóp procentowych kredytów oprocentowanych według stawek referencyjnych,
  • ryzyka wprowadzania nowej stawki referencyjnej oraz konieczności podejmowania działań informacyjnych i edukacyjnych na temat charakteru nowej stawki.

Ad. 3.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała uczestników o autorskiej koncepcji programu mentoringowego dla studentów szkół doktorskich, którego funkcjonowanie realizowałoby cele działania komitetów Akademii wskazanych w ustawie o PAN oraz zwiększałoby rozpoznawalność Komitetu w środowisku naukowym. W programie tym mentorzy, będący członkami Komitetu, spotykaliby się w trybie on-line (min. dwa 45 minutowe spotkania) z wybranymi przez siebie studentami (na podstawie zgłoszeń studentów) w celu wsparcia ich swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie kształtowania ścieżki naukowej, metodyki pracy naukowej, jak też prowadzenia badań w dyscyplinie ekonomia i finanse. Program trwałby od marca do grudnia br., przy czym nabór rozpocząłby się w lutym po wcześniejszym uzyskaniu deklaracji od zainteresowanych udziałem w nim członków Komitetu. Odbycie spotkań będzie podstawą do wystawienia certyfikatu dla studenta. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Teresa Lubińska, dr hab. prof. ALK Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk oraz prof. dr hab. Leszek Dziawgo, przyjęto powyższą propozycję zwracając jednocześnie uwagę, iż wsparcie ze strony mentora nie może ingerować i zastępować relacji pomiędzy studentem a jego promotorem. Ustalono, iż członkowie Komitetu zainteresowani funkcją mentora zgłoszą ten fakt mailem do mgr Zofii Polkowskiej (która będzie koordynatorem programu) do dnia 10 lutego br.

Ad. 4.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o koncepcji wspólnego stanowiska Komitetów Naukowych Wydziału I PAN w sprawie ewaluacji działalności naukowej w latach 2017-2021. Treść stanowiska - opracowana i nadesłana przez zespół koordynacyjny przewodniczących komitetów Wydziału I PAN - oraz projekt uchwały Komitetu zostały przekazane członkom w dniu 10 stycznia br. W głosowaniu nad przedłożonym projektem uchwały wzięło udział 24 członków Komitetu, co stanowiło wymagane kworum. W głosowaniu jawnym wszyscy głosujący opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Tym samym Komitet przyjął uchwałę nr 1/2023 w sprawie ewaluacji działalności naukowej w latach 2017-2021.

Ad. 5.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu dr hab. prof. UMCS Jolancie Szołno-Koguc, która przedstawiła aktualny stan prac nad wydaniem trzeciej monografii z cyklu „Finanse”, poświęconej finansom samorządowym. Wniosek o dofinansowanie monografii został złożony w Akademii, napłynęło 20 zgłoszeń ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce, a autorzy mają czas na nadesłanie swoich rozdziałów do końca lutego br.

Ad. 6.

Spraw różnych nie wniesiono.

Na zakończenie Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za udział członkom Komitetu oraz zamknęła zebranie.

Na tym zakończono obrady.