Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 20 lutego 2020 roku

 

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 20 lutego 2020 roku w Warszawie.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 26 członków Komitetu (w tym 25 uprawnionych do głosowania).

III. Porządek posiedzenia był następujący:

  1. Wręczenie powołań członkom Komitetu,
    1. Wybór przewodniczącego-elekta Komitetu,
    2. Wybór zastępców przewodniczącego Komitetu,
    3. Wybór członków Prezydium Komitetu,
    4. Sprawy różne.

Ad. 1.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 otworzył, z upoważnienia prof. dr hab. Andrzeja Buko - Dziekana Wydziału I PAN, dr hab. prof. UW Konrad Osajda - Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów przy Wydziale I PAN, który poinformował zebranych, iż w skład Komitetu weszli członkowie krajowi Akademii (prof. dr hab. Małgorzata Zaleska i prof. dr Stanisław Gomułka), osoby wybrane przez środowisko naukowe oraz prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Honorowy Przewodniczący Komitetu (z głosem doradczym). Następnie dr hab. prof. UW Konrad Osajda wręczył powołania członkom Komitetu.

Ad. 2.

Po ukonstytuowaniu się Komitetu wybrana została komisja skrutacyjna, w skład której weszli: prof. dr hab. Jerzy Gajdka, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski oraz dr hab. prof. US Magdalena Zioło. Na stanowisko Przewodniczącego Komitetu została zgłoszona, przez prof. dr hab. Leszka Dziawgo, kandydatura prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie i sporządziła protokół odczytany przez dr hab. prof. UW Konrad Osajda - Zastępcę Przewodniczącego Rady Kuratorów przy Wydziale I PAN. W wyniku głosowania 22 głosami za, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska została wybrana Przewodniczącą-elekt Komitetu, zaś ostatecznego wyboru na to stanowisko dokona Prezydium Akademii.

Ad. 3.

Dr hab. prof. UW Konrad Osajda - Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów przy Wydziale I PAN poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami może być jeden lub dwóch zastępców przewodniczącego komitetu. Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Przewodniczącą-elekt Komitetu odpowiedziała się za wyborem dwóch zastępców co jednogłośnie przyjęli zebrani w głosowaniu jawnym. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Leszka Dziawgo, zaś prof. dr hab. Maria Sierpińska kandydaturę dr hab. prof. SGH Jana Koleśnika. Obydwaj zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie i sporządziła protokół odczytany przez dr hab. prof. UW Konrad Osajda - Zastępcę Przewodniczącego Rady Kuratorów przy Wydziale I PAN. W wyniku głosowania prof. dr hab. Leszek Dziawgo (25 głosami za) oraz dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik (22 głosami za) zostali wybrani Zastępcami Przewodniczącej Komitetu.

Ad. 4.

Dr hab. prof. UW Konrad Osajda - Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów przy Wydziale I PAN poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami może być jeden, dwóch lub trzech członków prezydium komitetu. Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Przewodniczącą-elekt Komitetu odpowiedziała się za wyborem trzech członków prezydium komitetu co jednogłośnie przyjęli zebrani w głosowaniu jawnym. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski zgłosił kandydatury prof. dr hab. Stanisława Owsiaka oraz prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego, zaś prof. dr hab. Alfred Janc kandydaturę dr hab. prof. UEP Krzysztofa Waliszewskiego. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie i sporządziła protokół odczytany przez dr hab. prof. UW Konrad Osajda - Zastępcę Przewodniczącego Rady Kuratorów przy Wydziale I PAN. W wyniku głosowania prof. dr hab. Stanisław Owsiak (22 głosami za), prof. dr hab. Stanisław Flejterski (21 głosami za) oraz dr hab. prof. UEP Krzysztof Waliszewski (24 głosami za) zostali wybrani członkami Prezydium Komitetu.

Ad. 5.

Dr hab. prof. UW Konrad Osajda - Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów przy Wydziale I PAN poinformował zebranych, iż zgodnie z decyzją prof. dr hab. Romualda Zabielskiego - Wiceprezesa PAN nadzorującego pracę komitetów naukowych, w pierwszych trzech miesiącach pracy Komitetu należy:

-       wskazać administratora strony internetowej Komitetu,

-       uruchomić / zaktualizować stronę internetową Komitetu,

-       przygotować i zatwierdzić plan pracy na kadencję 2020-2023.

Natomiast do końca 2020 r. należy wprowadzić w życie regulamin działania Komitetu.

Następnie przewodniczenie obrodom przejęła prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Przewodnicząca-elekt Komitetu, która podziękowała zebranym za okazane zaufanie oraz wyraziła zadowolenie z faktu pełnej reprezentacji w składzie Komitetu ośrodków naukowych specjalizujących się w finansach. Wskazała także liczne wyzwania stojące przed Komitetem oraz zaapelowała o aktywny udział w jego pracach m.in. poprzez zgłaszanie nowych inicjatyw naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych, które przyczynią się do rozwoju nauki finansów. Członkowie Komitetu upoważnili Przewodniczącą-elekt Komitetu do kontunuowania działalności w zakresie nadawania patronatów Komitetu konferencjom organizowanym, współorganizowanym i rekomendowanym przez członków Komitetu.

Na tym zakończono obrady.