Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

w dniu 21 maja 2020 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 21 maja 2020 roku w formie elektronicznej poprzez platformę MS Teams.

II. W posiedzeniu uczestniczyły 22 osoby (Honorowy Przewodniczący oraz 21 członków Komitetu).

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

  1. Przyjęcie porządku,
    1. Przyjęcie regulaminu Komitetu,
    2. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dziękując jednocześnie dr hab. prof. SGH Janowi Koleśnikowi za zorganizowanie zebrania plenarnego w formie elektronicznej poprzez platformę MS Teams. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała uczestników, iż przedłożony projekt regulaminu uwzględnia uwagi zgłoszone korespondencyjnie przez członków Komitetu oraz, iż został on skonsultowany ze służbami prawnymi Akademii. W celu przeprowadzenia głosowania została wybrana komisja skrutacyjna, w składzie: prof. dr hab. Marian Żukowski oraz dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik. Wszyscy obecni członkowie Komitetu (21 osób) wzięli udział w głosowaniu, co stanowiło wymagane kworum. W głosowaniu jawnym wszyscy głosujący opowiedzieli się za przyjęciem regulaminu. Tym samym Komitet przyjął regulamin, który zostanie przekazany Wiceprezesowi PAN, nadzorującemu prace Wydziału I, do zatwierdzenia.

Ad. 3

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:

-       Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska zaproponowała, aby z uwagi na przesunięcie przez organizatorów terminu dorocznej Konferencji Katedr Finansowych na kolejny rok oraz konieczności wyboru nowej kapituły Konkursu w głosowaniu tajnym, odłożyć na 2021 r. rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów (jednocześnie wydłużając horyzont Konkursu do 2 lat). Rozwiązanie to umożliwi także zapewnienie należytej oprawy ceremonii wręczania nagrody ufundowanej przez sponsora, za znalezienie, którego Przewodnicząca Komitetu podziękowała prof. dr hab. Stanisławowi Flejterskiemu. Propozycja została przyjęta.

-       Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała prof. dr hab. Monice Marcinkowskiej za dotychczasowe pełnienie funkcji administratora strony internetowej Komitetu, jednocześnie informując uczestników, iż nowym administratorem został dr hab. prof. UEP Krzysztof Waliszewski. Przewodnicząca Komitetu podkreśliła znaczenie strony internetowej w komunikacji Komitetu ze światem zewnętrznym oraz podziękowała nowemu administratorowi za aktualizację strony i pracę nad jej wersją anglojęzyczną.

-       Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za zainteresowanie i dotychczasowe zgłoszenia osobom zainteresowanym udziałem w monografii Komitetu pt.: „Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa”. Wydanie monografii planowane jest na początku 2021 roku.

Na zakończenie Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za udział członkom KNoF w zebraniu oraz zamknęła zebranie.

Na tym zakończono obrady.