Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

w dniu 30 września 2021 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 30 września 2021 roku w formie elektronicznej poprzez platformę MS Teams.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 25 członków Komitetu.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

1. Przyjęcie porządku obrad, 

2. Zaopiniowanie przez Komitet, zgłoszonej w wyborach na członków Akademii, kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi na członka korespondenta PAN, 

3. Wskazanie zakresu tematycznego i redaktora drugiej monografii w ramach cyklu monografii Finanse, 

4. Sprawy różne. 

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć prof. dr hab. Alfreda Janca - członka Komitetu od momentu jego powstania, który zmarł w dniu 15 września 2021 r.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych, iż decyzją Dziekana Wydziału I PAN członkiem Komitetu, w miejsce zmarłego prof. dr hab. Alfreda Janca, został prof. dr hab. Wiesław Dębski. Przewodnicząca Komitetu powitała prof. dr hab. Wiesława Dębskiego, ten zaś podziękował za wyróżnienie.

Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska przedstawiła zebranym prośbę władz Akademii o zaopiniowanie przez Komitet, zgłoszonej w wyborach na członków Akademii, kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi na członka korespondenta PAN. W celu przeprowadzenia głosowania została wybrana komisja skrutacyjna, w składzie: prof. dr hab. Marian Żukowski, dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik oraz dr hab. prof. UEP Jacek Lisowski. W wyniku głosowania tajnego, przeprowadzonego przy użyciu systemu Akademii, w którym wzięło udział 19 członków Komitetu (co stanowiło wymagane kworum), Komitet przyjął stosowną uchwałę, a tym samym pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Ad. 3

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o postępie prac nad wydaniem pierwszej monografii w ramach cyklu Finanse, której obszarem tematycznym są finanse publiczne, a redaktorem naukowym jest dr hab. prof. US Magdalena Zioło. Ponadto przedstawiła rekomendację Prezydium Komitetu, aby obszarem tematycznym drugiej monografii, która zostanie wydana w 2022 roku, były finanse osobiste, a jej redaktorem naukowym został dr hab. prof. UEP Krzysztof Waliszewski. Propozycja została przyjęta. Dr hab. prof. UEP Krzysztof Waliszewski przedstawił zebranym zakres tematyczny, który stanowić będzie oś tematyczną planowanej monografii.

Ad. 4.

Spraw różnych nie wniesiono.

Na zakończenie Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za udział członkom Komitetu w zebraniu oraz zamknęła zebranie.

Na tym zakończono obrady.