Strona redakcyjna

Spis treści

 1. Piotr Misztal, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce

 2. Paweł Niedziółka,Perspektywy wdrożenia międzynarodowych norm płynności dla banków

 3. Iwona Chojecka, Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego jako czynnik kształtujący rozwój i funkcjonowanie rynków kapitałowych

 4. Artur Borcuch,Wpływ rynku płatności elektronicznych na ograniczenie szarej strefy

 5. Katarzyna Perez, Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych

 6. Artur Zimny, Inwestycje VC/PE w spółki high-tech – trend długookresowy

 7. Emil Ślązak, Prerequisites of credit rationing in bank-company relationship in empirical approach

 8. Małgorzata Zaleska, Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
 9. Jerzy Węcławski, Roztrzygnięcie piątej edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

 10. Oskar Starzeński, Recenzja książki Krzysztofa Borkowskiego "Teoria i praktyka benchmarków"

 11. Tomasz Michalski, Jerzy Nowakowski, Wspomnienie o profesorze Michale Kolupie

 

Streszczenia:

 

Piotr Misztal

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce

 Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych czynników determinujących tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie 2000-2009, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (model wektorowej korekty błędem - VECM). Wszystkie dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodzą z baz statystycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Financial Statistics). Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły pozytywny i istotny wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dynamikę produktu krajowego brutto w Polsce, lecz czynnik ten okazał się najmniej znaczącą determinantą wzrostu gospodarczego.

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, model wektorowej korekty błędem (VECM)

 Foreign direct investments as a factor of economic growth in Poland

 Summary

The main aim of the study is to analyze the main determinants of economic growth in Poland in the period 2000-2009, with particular emphasis on the importance of foreign direct investments. In the article were used a research methods based on the literature study in the field of international economics and international finance as well as econometric methods (vector error correction model - VECM). All statistics used in the work comes from the statistical database of the International Monetary Fund (International Financial Statistics). Results of investigation confirmed a positive and significant impact of foreign direct investments on the dynamic of Gross Domestic Product in Poland, but this factor was the least important determinant of economic growth.

Keywords: Economic growth, foreign direct investments, vector error correction model (VECM)

 

Paweł Niedziółka

Perspektywy wdrożenia międzynarodowych norm płynności dla banków

Słowa kluczowe: normy płynności, stabilność finansowa

Streszczenie

Kryzys wykazał, że płynność należy badać na poziomie mikro (tzn. pojedynczego banku), gdyż brak wzajemnego zaufania między bankami sprawia, że nie następuje transfer środków od podmiotów z nadpłynnością w kierunku tych, które odznaczają się niedoborem płynności. Skoro zatem, kluczowy dla płynności banku warunek utrzymania płynności w postaci „zdolności pozyskiwania funduszy na sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów, jak również zdolność do generowania dodatniego salda przepływów pieniężnych w określonym horyzoncie czasowym”, nie jest spełniony, powrócić należy do rozwiązań leżących u podstaw współczesnej bankowości, a odwołujących się do konieczności utrzymania struktury bilansu, zapewniającej zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań w określonym horyzoncie czasowym. Temu służą normy LCR oraz NSFR, wdrażane pod auspicjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Niniejszy artykuł ma na celu ich prezentację oraz ocenę z perspektywy polskiego sektora bankowego.

Prospects for the implementation of international liquidity standards for banks

Keywords: liquidity standards, financial stability

Summary
The crisis has demonstrated that liquidity should be examined at the micro level (i.e from the perspective of a single bank), the absence of mutual trust among banks makes there is no transfer of funds from entities with excess liquidity in the direction of those who are in a shortage of it. Since then, a key condition for the liquidity of the bank liquidity in the form of "ability to raise funds to finance the unexpected withdrawal of deposits, as well as the ability to generate positive net cash flow in a specified time horizon," is not satisfied, one has to return to the solutions of the underlying contemporary banking and referring to the need to maintain a balance sheet structure, providing the ability to regulate the current obligations in a specified time horizon. LCR and NSRF implemented under the auspices of the Basel Committee on Banking Supervision are dedicated to fulfil the a/m goal,. This article is aimed at their presentation and evaluation from the perspective of the Polish banking sector.

 

Iwona Chojecka

Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego jako czynnik kształtujący rozwój i funkcjonowanie rynków kapitałowych

Słowa kluczowe: zasady uczciwego obrotu giełdowego, rynek kapitałowy, uczestnik rynku kapitałowego, organizator rynku kapitałowego, corporate governance

Streszczenie

W artykule podjęto się próby zdefiniowania zasad uczciwego obrotu giełdowego („ZUOG”) oraz scharakteryzowano pola naruszeń tych zasad. Artykuł stanowi analizę naruszeń ZUOG w celu zaprezentowania wpływu tych naruszeń na rozwój i funkcjonowanie rynków kapitałowych. Analiza skutków naruszeń ZUOG dla rynków kapitałowych została przeprowadzona z uwzględnieniem naruszeń dokonanych przez emitentów papierów wartościowych i inwestorów. W artykule wskazano na szczególną rolę organizatorów rynków kapitałowych w zapobieganiu, stworzeniu metod reakcji uprzedniej i następczej oraz ograniczeniu występowaniu zjawisk naruszeń ZUOG. Uwaga została zwrócona na zasady corporate governance jako instytucję, która została wykreowana jako odpowiedź na występujące naruszenia ZUOG. Przedstawiono również ogólne wyniki badań własnych relacji zachodzącej pomiędzy deklarowaniem niestosowania przez spółki publiczne zasad corporate governance, a wrażliwością tych spółek na występowanie naruszeń ZUOG w badanych obszarach.

Abstract

The violations of honesty stock trading exchange rules as a creating factor of development and functioning of capital markets

 Key words: honesty stock exchange trading rules, capital market, participant of capital market, organizer of capital market, corporate governance

 The article undertakes the attempt to define the honesty stock exchange trading rules (“ZUOG”) and characterizes the fields of these violations. The article is the analyze of the violations of ZUOG in order to present the impact of this violations on the development and functioning of capital markets. The analyze of consequences of violations for capital markets was conducted including the violations made by issuers of securities and investors. The article indicates the special role of the organizers of capital markets in preventing, creating the methods of action and reaction and also limiting the phenomena of violations of ZUOG. The attention was paid to corporate governance rules as an institution, which were created as an response to violations of ZUOG. The articles presents general outcomes of own researches of the relation between declaring by public companies of corporate governance rules and presents sensitivity of this companies at violations of honesty stock exchange rules in research areas.

 

Artur Borcuch

Wpływ rynku płatności elektronicznych na ograniczenie szarej strefy

Streszczenie

Szara strefa to obszar, który utrudnia sprawne i efektywne funkcjonowanie gospodarki. Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do istnienia szarej strefy jest występowanie pieniądza gotówkowego w gospodarce. Ograniczania szarej strefy należy poszukiwać w rozwoju płatności elektronicznych (e-płatności)

Rozwój obszaru płatności elektronicznych w gospodarce napotyka na wiele barier. Najczęściej są nimi: słabo rozwinięta infrastruktura, niechęć ze strony społeczeństwa do e-płatności oraz wykluczenie finansowe. Niezbędne zatem stają się wszelkie działania realizowane zarówno przez bank centralny jak i organizacje kartowe, wspierające rozwój e-płatności w gospodarce.

            Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że minimalizacja obiegu pieniądza gotówkowego w gospodarce istotnie przyczynia się do zmniejszenia szarej strefy. W artykule podjęto również próbę przeanalizowania następującej hipotezy: im większa jest strefa płatności elektronicznych, tym mniejsza jest szara strefa występująca w danym kraju.

Słowa kluczowe: Szara strefa, płatności elektroniczne, pieniądz

Summary

The shadow economy is the area that simplify the smooth and effective functioning of the economy. An important factor that contributes to the existence of the shadow economy is the presence of cash in the economy. Reduction of the shadow economy should be sought in the development of electronic payments (e-payments).

            The development of the area of electronic payments in the economy encounter many barriers. These are: poor infrastructure, the reluctance of the society to e-payments and financial exclusion. Central bank and payment organizations should support the development of e-payments in the economy.

            The purpose of this article is to show that minimizing the circulation of cash in the economy contributes significantly to reducing the shadow economy. The article also attempts to explore the following hypothesis: the larger the area of electronic payments, the lower the shadow economy occurs in the economy.

 Key words: Shadow economy, electronic payments, money

 

Katarzyna Perez

Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rezultatów badań dotyczących utrzymywania się stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w literaturze światowej oraz sprawdzenie, czy zjawisko to występuje w przypadku polskich funduszy inwestycyjnych. Badania persystencji stóp zwrotu funduszy działających na rynkach rozwiniętych dowodzą, że persystencja stóp zwrotu: 1. jest zjawiskiem występującym w krótkim okresie – w funduszach tradycyjnych do jednego roku, w funduszach hedge najczęściej do sześciu miesięcy; 2. dotyczy głównie funduszy przegranych; 3. jest zależna od rodzaju stosowanej przez zarządzających strategii inwestycyjnej, cech funduszy oraz umiejętności ich zarządzających. Badanie persystencji stóp zwrotu polskich funduszy akcji częściowo potwierdziło rezultaty osiągnięte na rynkach rozwiniętych. Stopy zwrotu polskich funduszy akcji utrzymują się przez 1, 3, 6 i 12 miesięcy. W przeciwieństwie jednak do rynków dojrzałych, dotyczy to głównie funduszy osiągających stopy zwrotu powyżej, a nie poniżej przeciętnej rynkowej. Jest to dowód na brak dojrzałości rynku polskiego oraz wysoką jakość około połowy zarządzających polskimi funduszami inwestycyjnymi.

Słowa kluczowe: persystencja stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych, fundusze akcji, fundusze hedge, polskie fundusze akcji

Persistence in performance of Polish mutual funds

Abstract

The main purpose of the article is presenting the results of the studies on performance persistence of mutual funds and hedge funds in world literature and analyzing this phenomenon on Polish market. The studies on developed markets show that fund performance persistence: 1. exists only in short term (in mutual funds up to one year, in hedge funds up to 6 months); 2. exists mainly in loosing funds (icy hands) not in winning funds (hot hands); 3. depends on the investment fund style and fund attributes as well as the fund managers’ skills. The study on persistence in performance of Polish mutual funds partially confirms the findings on the developed markets. The returns of Polish funds persist in 1, 3, 6 and 12 months. However the phenomenon concerns mostly hot hands not icy hands. It proves that Polish market is still emerging market and that almost half of the fund managers have high management skills.

 Key words: performance persistence, mutual funds, hedge funds, Polish stock funds

 

Artur Zimny

Inwestycje VC/PE w spółki high-tech – trend długookresowy

Streszczenie polskie

W artykule zbadano rzeczywistą skłonność do kierowania inwestycji Private Equity (i ich subkategorii – inwestycji Venture Capital) do spółek określanych jako „high tech”. Zbadano dane z okresu 1990-2010 dla USA, Europy oraz Polski. Analiza wykazała, że udział środków przeznaczanych na finansowanie spółek high tech rzeczywiście jest wysoki przy inwestycjach Venture Capital (zwłaszcza przy szerokim rozumieniu high tech), ale już dla całej kategorii Private Equity w ostatnich latach dominujące są inwestycje w branże tradycyjne, zatem kojarzenie ich z nowymi technologiami należy uznać za obecnie nieuzasadnione. Ogromny wzrost zainteresowania spółkami high tech nastąpił w okresie boomu internetowego (rok 2000), jednak od tego czasu skłonność do inwestowania zarówno środków Venture Capital, jak i Private Equity ogółem, w spółki nowych technologii w USA i w Europie znacząco spadła i w ostatnim 5-leciu pozostaje względnie stała (wyjątkiem jest wzrost udziału europejskich inwestycji VC w high tech rozumiane wąsko). W Polsce inwestycje VC i PE w high tech są mniej popularne, niż w USA i w Europie, a skłonność do inwestowania w nie w ostatniej dekadzie należy uznać raczej za spadkową.

Słowa kluczowe: Private Equity, Venture Capital, finansowanie alternatywne, high tech, nowe technologie, spółki technologiczne

 

VC/PE investments in high tech companies – long term trend

The article contains the examination of the actual propensity of allocation of Private Equity investments (and their subcategory – Venture Capital investments) into companies defined as "high tech". Data for 1990-2010 period were examined for the U.S., Europe and Poland. The analysis showed that the proportion of money allocated to financing high tech companies is really high for Venture Capital investments (especially when wide meaning of high tech term is applied), but for the entire category of Private Equity in recent years investments are dominated by traditional industries, and therefore linking Private Equity with investments in high tech should be nowadays considered as not justified. There was an enormous growth of interest in high tech companies during the Internet Boom (year 2000), but since then the propensity of Venture Capital investments and total Private Equity investments in high tech companies in U.S. and in Europe decreased considerably and in the last 5-year period it stays relatively constant (the exception is an increase of European VC investments in high tech defined narrowly). In Poland VC and PE investments in high tech companies are less popular, than in U.S. and Europe, and the propensity to invest in them in the last decade should be considered rather as decreasing.

Keywords: Private Equity, Venture Capital, alternative financing, high tech, high technologies, technology companies