Stopka redakcyjna i słowo wstępne

Spis treści

I część

Piotr Misztal
Zadłużenie zagraniczne i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1970-2008 str. 9

Sławomir Franek, Marcin Będzieszak, Teresa Lubińska
Wdrażanie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego str. 29

Michał Jurek, Paweł Marszałek
Geneza i konsekwencje internacjonalizacji systemów bankowych str. 49

Jan Koleśnik
Pożądane cechy nowoczesnych bankowych regulacji nadzorczych str. 67

Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Analiza wartości spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie str. 79

Monika Papież, Sławomir Śmiech
Klasyfikacja modeli zmienności typu GARCH dla stóp zwrotu OFE str. 97

II część

Ryszard Mikołajczak
Sprawozdanie z konferencji katedr Finansów w Poznaniu w 2010 r. str. 121

Dariusz Wawrzyniak
Sprawozdanie z konferencji naukowej "WROfin 2010 Bankowość detaliczna – idee, modele, procesy" str. 128

Leszek Dziawgo
recenzja książki "Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych" Moniki Marcinkowskiej str. 133

 

Numer 3 czasopisma FINANSE można kupić w Domu Wydawniczym Elipsa.

 

Streszczenia

Dr Piotr Misztal - Zadłużenie zagraniczne i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1970-2008

Celem niniejszego opracowania była analiza związku przyczynowo skutkowego między zadłużeniem zagranicznym (kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego) i wzrostem gospodarczym Polsce w okresie 1970-2008. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (model wektorowej autoregresji - VAR). Wszystkie dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodziły z baz statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD).
Na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej związku przyczynowo-skutkowego między zadłużeniem zagranicznym (kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego) i wzrostem gospodarczym w Polsce w okresie 1970-2008 można wskazać na kilka kluczowych wniosków. Po pierwsze, w analizowanym okresie występowała stosunkowo istotna zależność liniowa między zmianą wysokości kosztów obsługi długoterminowego zadłużenia zagranicznego i rozmiarami PKB w Polsce. Ponadto, na podstawie oszacowań modelu VAR potwierdzono negatywne oddziaływanie kosztów związanych z obsługą długu zewnętrznego na rozmiary PKB w Polsce w badanym okresie. Z drugiej strony, stwierdzono również, iż jednym z najistotniejszych czynników determinujących wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1970-2008 był eksport towarów. Wyniki badań ujawniły także że zmiany kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego Polski wyjaśniały w około 3,5% zmienność produktu krajowego brutto w Polsce, a zmiany eksportu wyjaśniały blisko 15,5% zmienności produktu krajowego brutto po upływie roku od szokowej zmiany danego czynnika.
Powrót do spisu treści

S. Franek, M. Będzieszak, T. Lubińska - Wdrażanie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego

W artykule przedstawiono doświadczenia we wdrażaniu budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Ze względu na aktywność podsektora rządowego sektora finansów publicznych w obszarze budżetu zadaniowego, można w najbliższym czasie oczekiwać intensyfikacji prac nad spójną metodyką dla samorządu. W artykule przedstawiono główne założenia metodyki budżetu zadaniowego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazano determinanty definiowania zadań i podzadań dla samorządu gminnego i powiatowego.
Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, jednostki samorządu terytorialnego, planowanie budżetowe
Powrót do spisu treści

Dr Michał Jurek, dr Paweł Marszałek - Geneza i konsekwencje internacjonalizacji systemów bankowych

Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na kształt i sposób działania systemów bankowych jest internacjonalizacja. Proces ten wystąpił również w Polsce. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu za uzasadnienie wystąpienia internacjonalizacji w Polsce można uznać teoretyczne przesłanki internacjonalizacji. Ponadto, podjęto próbę syntetycznego przedstawienia skali tego zjawiska w Polsce oraz wiążących się z nim korzyści i zagrożeń. W punkcie drugim przedstawiono fazy internacjonalizacji systemów bankowych. W punkcie trzecim zarysowano główne teorie wyjaśniające rozszerzanie przez banki działalności poza granice jednego kraju. Punkt czwarty poświęcono przybliżeniu przebiegu internacjonalizacji polskiej bank
Powrót do spisu treści

Dr Jan Koleśnik - Pożądane cechy nowoczesnych bankowych regulacji nadzorczych

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych, pożądanych cech nowoczesnych regulacji nadzorczych, które zapewnią, możliwość nie tylko skutecznej eliminacji zagrożenia zachwiania stabilności sektora oraz ochrony klientów banków przed nadmiernym ryzykiem, ale także sprawią, iż rozwój systemu bankowego nie zostanie zahamowany, czy ograniczony. Obok takich pożądanych cech regulacji jak elastyczność, neutralność, czy niskie koszty wdrażania, szczególne miejsce zostało poświęcone w artykule problemowi antycykliczności regulacji.
W artykule jako metodę badawczą zastosowano analizę polskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu oraz istniejących i projektowanych regulacji nadzorczych.
Powrót do spisu treści

Dr Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska - Analiza wartości spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie

Inwestowanie w papiery wartościowe jest bardzo złożone. W przypadku inwestowania długoterminowego, podstawą analiz i badań mogą być elementy analizy fundamentalnej. Jej kluczowym elementem jest ustalenie wartości wewnętrznej. W tym zakresie zastosowanie mają formalne procedury wyceny oraz mierniki rynkowe dzięki którym inwestorzy oceniają wartość danej spółki. Badanie empiryczne dotyczy analizy wybranych czynników oceny rynku kapitałowego w Polsce oraz wybranych mierników wartości spółek notowanych na GPW w Warszawie. Analiza została przeprowadzona w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem wybranych miar statystycznych. W ten sposób można zaobserwować jak poszczególne czynniki kształtowały się w czasie i jaki ma to związek z określeniem stanu rynku w Polsce. Tym samym analityk ma możliwość wstępnego rozpoznania jego atrakcyjności inwestycyjnej Ponadto zbadanie relacji między wybranymi czynnikami stanu rynku a wybranymi miernikami wartości spółek pozwoli określić czy relacje takie w ogóle zachodzą i jaki ma to wpływ na wykorzystanie danych informacji w praktyce inwestowania. Analiza dotyczy lat 2002 – 2008.
Powrót do spisu treści

Dr Monika Papież, dr Sławomir Śmiech - Klasyfikacja modeli zmienności typu GARCH dla stóp zwrotu OFE

W artykule dokonano oceny efektywności OFE, którą utożsamiono ze zmiennością szeregu stóp zwrotu poszczególnych OFE. Aby ocenić, czy dwa szeregi charakteryzują się identycznym ryzykiem sprawdzono, czy procesy generujące zmienność mają identyczne parametry (jeśli założymy, że są takiej samej klasy, np. GARCH(1,1)). Do weryfikacji hipotezy o identyczności parametrów wykorzystano statystyke Walda. Następnie dokonano pogrupowania szeregów (OFE) ze względu na podobieństwo zmienności (wzorców zmienności) stóp zwrotu. W tym celu wykorzystano dystans pomiędzy modelami charakteryzującymi stopy zwrotu poszczególnych funduszy OFE. Na tej podstawie wskazano grupy funduszy, które charakteryzują się podobną dynamiką zmienności (podobnym ryzykiem). Analizę przeprowadzono dla lat 2001-2008.
Powrót do spisu treści