okladka_1_2009.jpg

Spis treści

Andrzej Gospodarowicz
Powstanie i działalność Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk str. 7

Jerzy Nowakowski, Krzysztof Borowski
Stopy zwrotu w operacjach finansowych międzynarodowych i transgranicznych str. 13

Anna Krześniak
Brak płynności i transparentności rynków finansowych jako wybrane przyczyny zaburzeń w latach 2007–2008 str. 27

Tomasz Zieliński, Jan Kaczmarzyk
Ryzyko jako kategoria informacyjna str. 51

Monika Wieczorek-Kosmala
Rola i znaczenie ubezpieczeń gospodarczych w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem str. 67

Joanna Błach
Ewolucja teorii struktury kapitału str. 87

Artur Walasik
Normatywne uzasadnienie finansowej aktywności władzy publicznej str. 107

Magdalena Kogut-Jaworska
Modele stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego oparte na finansowym instrumentarium samorządu gminnego str. 121

Wszystkie artykuły podlegały recenzji i zawierają streszczenie w języku angielskim.

Streszczenia


Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, dr Krzysztof Borowski
SGH

Stopy zwrotu w operacjach finansowych międzynarodowych i transgranicznych

Obliczenie stóp zwrotu w przypadku inwestycji na rynkach międzynarodowych musi uwzględniać zmianę kursu walutowego w okresie inwestowania. W najprostszym przypadku jest to zmiana kursu walutowego waluty, w jakiej inwestor dokonuje obliczeń w stosunku do waluty kraju w którym ulokowane zostały aktywa. Zagadnienie to zdecydowanie komplikuje się przy dywersyfikacji ryzyka i przeprowadzeniu inwestycji w kilku krajach. W artykule przedstawiony zostanie problem kalkulacji stóp zwrotu z inwestycji na rynkach międzynarodowych bez zabezpieczenia i z zabezpieczeniem pozycji (hedge) w przypadku arytmetycznych i geometrycznych stóp zwrotu.

Powrót do spisu treści

Mgr Anna Krześniak
SGH

Brak płynności i transparentności rynków finansowych jako wybrane przyczyny zaburzeń w latach 2007-2008

Głównym celem artykułu jest zilustrowanie, w jaki sposób brak płynności i transparentności innowacji finansowych przyczynił się do zwiększenia skali kryzysu na globalnych rynkach finansowych. Duża skala strat instytucji finansowych wynikała w znacznej mierze stąd, że gdy w pierwszej połowie 2007 r. pojawiły się pierwsze symptomy spadku zaufania do strukturyzowanych pochodnych kredytowych, zabrakło płynnego rynku tych instrumentów, który pozwoliłby na ich efektywną wycenę i rozliczenie strat. Dodatkowo, ujawniony w trakcie kryzysu brak transparentności nowych rynków spotęgował niepewność w systemie finansowym, co przyczyniło się z kolei do znacznego ograniczenia obrotów na rynku międzybankowym. Analizując rozwój i załamanie rynku CDO, artykuł uwypukla znaczenie płynności i przejrzystości rynków finansowych. Artykuł wskazuje, że w wyniku doświadczeń obecnego kryzysu płynność i transparentność instrumentów finansowych będą w przyszłości czynnikiem decydującym o tym, które innowacje finansowe będą miały szansę na stworzenie płynnego rynku, a które pozostaną indywidualizowanym produktem finansowym.

Powrót do spisu treści

Tomasz Zieliński, Jan Kaczmarzyk
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Ryzyko jako kategoria informacyjna


Powrót do spisu treści

Dr Monika Wieczorek-Kosmala
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Rola i znaczenie ubezpieczeń gospodarczych w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem


System ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem stanowi układ różnorodnych instrumentów ochronnych. W układzie tym przedsiębiorstwo może zastosować ubezpieczenie, które jest specyficznym instrumentem ochrony przed ryzykiem. Specyfika ta wynika z mechanizmu transferu ryzyka z przedsiębiorstwa na ubezpieczyciela i rzutuje na rolę i znaczenie ubezpieczenia w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem. Ubezpieczenie nie może bowiem samodzielnie stanowić systemu ochrony, ale dopełnia całości będąc komplementarnym bądź substytucyjnym względem pozostałych instrumentów ochrony.

Powrót do spisu treści

Dr Joanna Błach
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Ewolucja teorii struktury kapitału

Kształtowanie struktury kapitału jest istotnym elementem strategii finansowej przedsiębiorstwa, decydującym o poziomie ryzyka finansowego, wysokości średnioważonego kosztu kapitału oraz wielkości pozostających do dyspozycji przedsiębiorstwa przepływów pieniężnych. W literaturze z zakresu finansów przedsiębiorstw wiele miejsca poświęca się zagadnieniom związanym z kształtowaniem właściwej struktury kapitału oraz rozważaniom na temat wpływu doboru źródeł finansowania na wartość przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu wskazano najważniejsze etapy ewolucji teorii struktury kapitału współczesnego przedsiębiorstwa.

Powrót do spisu treści

Dr Artur Walasik
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Normatywne uzasadnienie finansowej aktywności władzy publicznej

Celem artykułu jest określenie normatywnych przesłanek aktywności władzy publicznej w zakresie gromadzenia oraz rozdysponowania funduszy. W związku z powyższym w opracowaniu wyodrębniono zagadnienia dotyczące fundamentalnych założeń normatywnej teorii finansów publicznych oraz pojęcia i systematyki niesprawności mechanizmu rynkowego, uzasadniających ad minimum aktywność finansową władzy publicznej. W dalszych częściach podjęto zagadnienia odniesione do możliwości wykorzystania instrumentów fiskalnych dla ograniczenia kosztów zewnętrznych oraz indukowania korzyści zewnętrznych.

Powrót do spisu treści

Dr Magdalena Kogut–Jaworska
Uniwersytet Szczeciński

Modele stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego oparte na finansowym instrumentarium samorządu gminnego


Praca dotyczy kwestii związanych z finansami lokalnymi i rozwojem gospodarczym. Opiera się na założeniu, że obecny system stymulowania rozwoju gospodarczego przez gminy jest mało skuteczny, wskazywać będzie na instrumenty finansowe, metody i działania lokalne, które umożliwić mają stworzenie systemu wsparcia będącego odpowiedzią na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw. Praca w głównej mierze wskazywać będzie na instrumenty stymulowania lokalnej przedsiębiorczości pobudzające lokalną innowacyjność. Na podstawie badań przeprowadzonych w województwie zachodniopomorskim zaproponowane zostaną modele stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, nawiązujące również do koncepcji rozwoju opartego na wiedzy.

Powrót do spisu treści