Program mentoringowy Komitetu Nauk o Finansach PAN

Organizator: Komitet Nauk o Finansach PAN

Czas trwania: III - XII 2023 r.

Uczestnicy: studenci szkół doktorskich w dyscyplinie ekonomia i finanse

Mentorzy: członkowie KNoF PAN, którzy zadeklarowali udział w programie

Cel programu: wsparcie studentów wiedzą i doświadczeniem mentorów w zakresie kształtowania ścieżki naukowej, metodyki pracy naukowej, jak też prowadzenia badań w dyscyplinie ekonomia i finanse, przy czym wsparcie ze strony mentora nie może ingerować i zastępować relacji pomiędzy studentem a jego promotorem

Forma programu: min. dwa 45 min. spotkania studenta z mentorem (online)

Tryb aplikacji do programu: do końca II 2023 r.

 • skan zaświadczenia o byciu studentem szkoły doktorskiej (w dyscyplinie ekonomia i finanse)
 • biogram (max liczba znaków ze spacjami: 2000) według wzoru:
  • Imię i nazwisko
  • Tytuł magistra (absolwent)
  • Szkoła doktorska
  • Opiekun naukowy
  • Zagadnienie/tytuł pracy doktorskiej
  • Wykaz publikacji naukowych
  • Inne osiągnięcia naukowe
  • Doświadczenie w praktyce gospodarczej
  • Dane do kontaktu (mail, tel.)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • wskazanie preferowanego mentora (z listy mentorów na stronie internetowej KNoF https://knfpan.pan.pl/ ) - pierwsza i druga preferencja

Przyjęcie do programu: studenci, którzy złożyli aplikację do programu zostaną poinformowani o przyjęciu i przypisanych im mentorach do dnia 10 III br.

Certyfikat: poświadczenie przez mentora odbycia spotkań będzie podstawą wystawienia certyfikatu dla studenta o ukończeniu programu

Opłaty: brak

Koordynator programu:

 

Sylwetki Mentorów:

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo

Prof. dr hab. Beata Filipiak

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Prof. SGH dr hab. Marcin Gospodarowicz

Prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Prof. SGH dr hab. Jan Koleśnik

Prof. dr hab. Jacek Lisowski

Prof. SGH dr hab. Paweł Niedziółka

Prof. UMCS dr hab. Jolanta Szołno-Koguc

Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

Prof. dr hab. Magdalela Zioło

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Podsumowanie Programu mentoringowego - edycja 2023