Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 27 marca 2024 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 27 marca 2024 roku w Warszawie.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 28 członków Komitetu (w tym 28 uprawnionych do głosowania).

III. Porządek posiedzenia był następujący:

 1. Wręczenie powołań członkom Komitetu,
 2. Wybór przewodniczącego-elekta Komitetu,
 3. Wybór zastępców przewodniczącego Komitetu,
 4. Wybór członków Prezydium Komitetu,
 5. Sprawy różne.

Ad. 1.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027 otworzyła, z upoważnienia prof. dr hab. Andrzeja Buko - Dziekana Wydziału I PAN, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, czł. koresp. PAN – członek Rady Kuratorów przy Wydziale I PAN, która poinformowała zebranych, iż w skład Komitetu weszli członkowie krajowi Akademii (prof. dr hab. Małgorzata Zaleska i prof. dr Stanisław Gomułka), osoby wybrane przez środowisko naukowe (30 osób) oraz prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Honorowy Przewodniczący Komitetu (z głosem doradczym). Następnie prof. dr hab. Małgorzata Zaleska wręczyła powołania członkom Komitetu.

Ad. 2.

Po ukonstytuowaniu się Komitetu Przewodnicząca posiedzenia wyznaczyła protokolanta w osobie dr hab. prof. UEP Krzysztofa Waliszewskiego oraz wybrana została komisja skrutacyjna, w skład której weszli: prof. dr hab. Jerzy Gajdka, prof. dr hab. Jacek Lisowski oraz dr hab. prof. UEP Paweł Marszałek. Następnie Przewodnicząca obrad przeszła do punktu związanego z wyborem Przewodniczącego Komitetu.

Na stanowisko Przewodniczącego Komitetu zostały zgłoszone 2 kandydatury:

 • przez prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską, kandydatura dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
 • przez prof. dr hab. Małgorzatę Iwanicz-Drodzowską, kandydatura prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi, który wyraził zgodę na kandydowanie. Poparcia tej kandydatury udzielił prof. dr hab. Jerzy Węcławski, który przywołał zasługi prof. dr hab. Krzysztofa Jajugu dla powstania Komitetu Nauk o Finansach.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie i sporządziła protokół odczytany przez dr hab. prof. UEP Pawła Marszałka. W głosowaniu wzięło udział 28 osób, z tego oddano 26 ważnych głosów. W wyniku głosowania 14 głosami za, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga został wybrany Przewodniczącym-elektem Komitetu, zaś ostatecznego wyboru na to stanowisko dokona Prezydium Akademii. Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska pogratulowała wyboru Przewodniczącemu-elektowi, po czym prof. dr hab. Krzysztof Jajuga przejął prowadzenie posiedzenia Komitetu

Ad. 3.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga przekazał zgromadzonym członkom Komitetu, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami może być do  dwóch zastępców przewodniczącego komitetu. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Przewodniczący-elekt Komitetu odpowiedział się za wyborem dwóch zastępców, co jednogłośnie przyjęli zebrani w głosowaniu jawnym. Następnie Przewodniczący-elekt przeszedł do punktu wyboru dwóch zastępów przewodniczącego Komitetu:

 • dr hab. Krzysztof Jajuga zgłosił kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej oraz prof. dr hab. Moniki Marcinkowskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 • dr hab. Agnieszka Alińska zgłosiła kandydaturę dr hab. prof. UMCS Jolanty Szołno-Koguc, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 • Dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik zgłosił kandydaturę dr hab. prof. UEP Krzysztofa Waliszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie i sporządziła protokół odczytany przez dr hab. prof. UEP Pawła Marszałka. W wyniku głosowania dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc (19 głosami za) oraz dr hab. prof. UEP Krzysztof Waliszewski (14 głosami za) zostali wybrani Zastępcami Przewodniczącej Komitetu.

Ad. 4.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami może być do  trzech członków prezydium komitetu i  odpowiedział się za wyborem trzech członków prezydium komitetu, co jednogłośnie przyjęli zebrani w głosowaniu jawnym. Następnie Przewodniczący-elekt przeszedł do punktu wyboru trzech członków prezydium Komitetu:

 • dr hab. Krzysztof Jajuga zgłosił kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, prof. dr hab. Moniki Marcinkowskiej oraz prof. dr hab. Janiny Harasim, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 • dr hab. Stanisław Flejterski zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Beaty Filipiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 • dr hab. Magdalena Zioło zgłosiła kandydaturę prof. dr hab. Danuty Dziawgo, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 • Dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc zgłosiła kandydaturę dr hab. prof. SGH Marcina Gospdarowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 • dr hab. Janina Harasim zgłosiła kandydaturę prof. dr hab. Jerzego Węcławskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie i sporządziła protokół odczytany przez dr hab. prof. UEP Pawła Marszałka. W wyniku głosowania prof. dr hab. Danuta Dziawgo (13 głosami za), prof. dr hab. Beata Filipiak (11 głosami za) oraz dr hab. prof. SGH Marcin Gospodarowicz (11 głosami za) zostali wybrani członkami Prezydium Komitetu.

Ad. 5.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga zaproponował, aby sekretarzem Komitetu została dr Anita Makowska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, po czym zaprezentował sylwetkę kandydatki. Komitet w głosowaniu jawnym jednogłośnie dokonał wyboru dr Anity Makowskiej na Sekretarza Komitetu.

Następnie Przewodniczący-elekt podziękował zgromadzonym za przybycie oraz złożył życzenia świąteczne.

Na tym zakończono obrady.