Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

z dnia 17 czerwca 2018 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 17 czerwca 2018 roku w Toruniu.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 15 członków Komitetu.

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

  1. Przyjęcie porządku,
  2. Podsumowanie dotychczasowej działalności Komitetu Nauk o Finansach oraz omówienie planów na przyszłość,
  3. Omówienie zmian wynikających z "Konstytucji dla nauki",
  4. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych m.in. o działaniach podejmowanych na rzecz utrzymania odrębności dyscypliny finanse oraz o zbliżających się wyborach władz Polskiej Akademii Nauk. Dodatkowo prof. dr hab. Marian Żukowski wspólnie z zaproszonym na posiedzenie Komitetu dr Piotrem Bolibokiem przedstawili zebranym działania, jakie są podejmowane w procesie wprowadzania czasopisma "Finanse" do bazy SCOPUS, w tym polegające m.in. na: rozszerzeniu składu redakcji czasopisma o dr hab. prof. US Magdalenę Zioło, odstąpieniu od formy papierowej oraz wprowadzeniu opłaty za złożenie artykułu. Ponadto dr Piotr Bolibok przypomniał o prowadzonym naborze artykułów do specjalnego, anglojęzycznego numeru czasopisma (dotychczas wpłynęło 8 artykułów oraz nadesłano 5 zgłoszeń).

Ad. 3.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o aktualnym stanie procesu legislacyjnego „Konstytucji dla Nauki” oraz o jej potencjalnym wpływie na dyscyplinę finanse. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Janina Harasim, prof. dr hab. Irena Pyka oraz prof. dr hab. Jan Szambelańczyk podniesiona została m.in. kwestia zasad punktowania wydawnictw naukowych krajowych i zagranicznych, oceny i parametryzacji jednostek oraz przewidywanych w projekcie ustawy okresach przejściowych. Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska zaapelowała do zebranych o bieżące dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami do projektu podczas kolejnych etapów procesu legislacyjnego.

Ad. 4.

Spraw różnych nie wniesiono.

Na zakończenie Pani Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za przybycie członkom KNoF i udział w posiedzeniu oraz zamknęła posiedzenie.

Na tym zakończono obrady.