PROTOKÓŁ

z posiedzenia KNoF PAN

w dn. 15. listopada 2011 r.

 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014 otworzył p. prof. Stanisław Filipowicz, Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Powitał członków Komitetu, pogratulował wyboru i podkreślił znaczenie Komitetów PAN, wspólnie odpowiedzialnych za przyszłość Akademii.

Następnie wręczył akty powołania członkom KNoF PAN.

W dalszej części p. prof. Stanisław Filipowicz przedstawił porządek posiedzenia i wskazał postanowienia regulaminu w zakresie wyboru władz Komitetu.

W pierwszym rzędzie wybrano członków komisji skrutacyjnej – zgłosili się profesorowie: Maria Sierpińska, Leszek Pawłowicz i Ryszard Wierzba.

Następnie p. prof. Stanisław Filipowicz poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego-elekta KNoF PAN. Prof. Małgorzata Zaleska zaproponowała kandydaturę prof. Andrzeja Gospodarowicza, podkreślając jego zasługi dla KNoF oraz dyscypliny „Finanse”. Innych kandydatur nie zgłoszono. Prof. Stanisław Filipowicz zarządził głosowanie tajne. Prof. M. Sierpińska, w imieniu komisji skrutacyjnej ogłosiła, że prof. A. Gospodarowicz został jednogłośnie wybrany przewodniczącym-elektem (głosowały 22 osoby, wszystkie głosy na „tak”). Prof. Stanisław Filipowicz pogratulował prof. A. Gospodarowiczowi wyboru i poprosił o wsparcie w przeprowadzeniu dalszych czynności.

Prof. Andrzej Gospodarowicz podziękował za uznanie i aprobatę dotychczasowej działalności, wyraził jednocześnie nadzieję na wzmocnienie KNoF, podkreślając, że stoi przed nim wiele wyzwań, w szczególności związanych z nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Ponadto podziękował prof. M. Zaleskiej za współprace w poprzedniej kadencji oraz za jej wielkie zaangażowanie i wsparcie.

Prof. St. Filipowicz poprosił prof. prof. A. Gospodarowicza o sugestie dotyczącego wiceprzewodniczących i członków prezydium. Prof. Andrzej Gospodarowicz zaproponował, by w obecnej kadencji – analogicznie jak w poprzedniej – było 2 wiceprzewodniczących i zgłosił kandydatury: prof. Małgorzaty Zaleskiej, prof. Jana Szambelańczyka i prof. Krzysztofa Jajugi. Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie tajne. Prof. M. Sierpińska, w imieniu komisji skrutacyjnej ogłosiła, że na prof. K. Jajugę głosowało 10 osób, na prog. J. Szambelańczyka 14 osób, a na prof. M. Zaleską 21 osób; ponadto oddano 1 głos nieważny. Ogłoszono zatem, że wiceprzewodniczącymi KNoF w kadencji 2011-2014 zostali: prof. Małgorzata Zaleska i prof. Jan Szambelańczyk.

Prof. M. Zaleska podziękowała za okazane zaufanie i obiecała, że nadal będzie pracować na rzecz KNoF. Prof. J. Szambelańczyk przyłączył się do podziękowań i zadeklarował, że będzie aktywnie pracował ora zapewniał współpracę z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Stanisław Filipowicz pogratulował wyboru, a w dalszej kolejności przystąpiono do wyboru członków prezydium KNoF. Prof. St. Filipowicz poprosił o zgłaszanie kandydatur. Prof. A. Gospodarowicz zaproponował, by w aktualnej kadencji – analogicznie jak w poprzedniej - prezydium składało się z siedmiu osób (w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczących). Zgłoszono kandydatury: prof. Jerzego Węcławskiego, prof. Jerzego Nowakowskiego, prof. Stanisława Owsiaka, prof. Krzysztofa Jajugi i prof. Teresy Famulskiej. Zarządzono głosowanie tajne. Prof. M. Sierpińska, w imieniu komisji skrutacyjnej ogłosiła wyniki głosowania: na prof. Jerzego Węcławskiego głosowało 17 osób, na prof. Jerzego Nowakowskiego: 14 osób, na prof. Stanisława Owsiaka: 19 osób, na prof. Krzysztofa Jajugę: 17 osób, na prof. Teresę Famulską: 16 osób; ponadto oddano 1 głos nieważny. Ogłoszono zatem, że w skład Prezydium KNoF weszli: prof. St. Owsiak, prof. K. Jajuga, prof. J. Węcławski i prof. T. Famulska.

Następnie prof. St. Filipowicz przeszedł do kwestii wyboru sekretarza naukowego; zgłoszono jedną kandydaturę: prof. Leszka Dziawgo. Prof. M. Sierpińska, w imieniu komisji skrutacyjnej, ogłosiła, że w głosowaniu tajnym na prof. L. Dziawgo oddano 21 głosów na „tak” oraz 1 wstrzymujący się.

Następnym punktem posiedzenia był wybór komisji wyborczej. Zgłoszono następujące kandydaturo: prof. Małgorzaty Zaleskiej, prof. Jerzego Węcławskiego, prof. Teresy Famulskiej, prof. Stanisława Flejterskiego oraz prof. Moniki Marcinkowskiej. Zarządzono głosowanie tajne. Prof. M. Sierpińska, w imieniu komisji skrutacyjnej ogłosiła wyniki głosowania: na prof. M. Zaleską głosowało 19 osób, na prof. St. Flejterskiego: 18 osób, na prof. J. Węcławskiego: 17 osób, na prof. T. Famulską i prof. M. Marcinkowską: 16 osób. Jako iż uzgodniono, że komisja wyborcza w kadencji 2011-2014 będzie liczyć pięcioro członków, wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani do komisji wyborczej.

Prof. Stanisław Filipowicz pogratulował wyboru i ogłosił, że Komitet dokonał wyboru władz i oddał głos przewodniczącemu-elektowi.

Prof. Andrzej Gospodarowicz podziękował Dziekanowi za sprawne poprowadzenie posiedzenia oraz za dotychczasową współpracę i zapewnił, że Komitet Nauk o Finansach PAN będzie czynnie brać udział w pracach I Wydziału PAN.

Prof. Stanisław Filipowicz podziękował za miłe słowa i cenną deklarację, i podkreślił, że wspólnie ponosimy odpowiedzialność za przyszłość Akademii. Komitetowi i jego członkom życzył wielu sukcesów.

Na tym zakończono obrady.