Strona redakcyjna

Artykuły dostępne są w Czytelni Czasopism PAN

Spis treści

  1. Dr Małgorzata Pawłowska - Wykorzystanie metod ilościowych do pomiaru konkurencji w polskim sektorze bankowym

  2. Dr Zbigniew Korzeb - Weryfikacja hipotezy menedżerskiej w transakcjach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym

  3. Dr Katarzyna Chudy, Dr Marek Sobolewski, Dr Kinga Stępień - Analiza rentowności banków w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych

  4. Dr Eligiusz Nowakowski - Efektywność rynku kapitałowego z dopuszczoną krótką sprzedażą

  5. Prof. zw. dr hab. Dorota Witkowska, dr inż. Krzysztof Kompa,mgr inż. Edyta Marcinkiewicz - Analiza wybranych własności rynku kontraktów futures na indeks WIG20 pod kątem stosowania arbitrażu i hedgingu

  6. Dr hab. prof nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego Jolanta Iwin-Garzyńska - Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw

  7. Dr Monika Czerwonka - Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) – inwestowanie alternatywne

  8. Prof. Andrzej Gospodarowicz - Działalność pierwszej kadencji Komitetu Nauk o Finansach PAN

  9. Prof. Stanisław Flejterski - Wspomnienie o profesorze Adamie Szewczuku

 

Streszczenia:

Dr Małgorzata Pawłowska - Wykorzystanie metod ilościowych do pomiaru konkurencji w polskim sektorze bankowym

Celem opracowania było oszacowanie poziomu konkurencji polskiego sektora bankowego z wykorzystaniem trzech modeli: modelu Panzara i Rosse (P-R), indeksu Lernera oraz metody zaproponowanej przez Boonea. Badanie konkurencji przeprowadzono na danych obejmujących lata 1997-2008. Wyniki analizy ilościowej wykazały, że poziom konkurencji w polskim sektorze bankowym był zbliżony do poziomu konkurencji występującego w sektorach bankowych krajów strefy euro i wskazywał na konkurencję monopolistyczną (zgodnie z wynikami metody P-R). W analizowanym okresie, silnym impulsem wzrostu konkurencji w sektorze bankowym był proces przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, metoda P-R, indeks Lernera oraz metoda Boonea wykazały wzrost konkurencji przed przystąpieniem do UE. W 2008 r. zaobserwowano spadek konkurencji w polskim sektorze bankowym. Takie same kanały (wzrost fuzji i przejęć oraz deregulacja), które działały na zmiany konkurencji sektorów bankowych w krajach strefy euro, działały na Polski sektor bankowy z uwagi na zaangażowanie kapitału zagranicznego.

 

Dr Zbigniew Korzeb - Weryfikacja hipotezy menedżerskiej w transakcjach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym.

Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja hipotezy menedżerskiej w transakcjach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym. W artykule analizie poddano kształtowanie się poziomu wynagrodzeń członków zarządów banków komercyjnych w dwudziestu pięciu przypadkach fuzji i przejęć, mających miejsce w latach 1998-2007. Otrzymane wyniki pozwalają dostrzec pewne symptomy świadczące o tym, iż jednym z podstawowych kryteriów podejmowania decyzji mogły stanowić motywy menedżerskie.

 

Dr Katarzyna Chudy, Dr Marek Sobolewski, Dr Kinga Stępień - Analiza rentowności banków w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych

W artykule przeprowadzono grupowanie banków pod względem poziomu rentowności w 2007 roku. Podjęto próbę zbadania zależności pomiędzy wielkością banku a osiąganą przez niego rentownością. W badaniu zastosowano elementy analizy finansowej, metody taksonomiczne, metodę porządkowania liniowego oraz analizę korelacji. Rozważono także, czy banki sklasyfikowane w tych samych grupach na podstawie wskaźników rentowności z 2007 roku, wykazywały podobny kierunek zmian w tym zakresie w latach kryzysu finansowego 2008 i 2009 r.

 

Dr Eligiusz Nowakowski - Efektywność rynku kapitałowego z dopuszczoną krótką sprzedażą

Krótka sprzedaż polega na dopuszczeniu do obrotu sprzedaży aktywów, których się nie posiada. Aby mogło do transakcji dojść, pożycza się aktywa od kogoś, kto je posiada i sprzedaje we własnym imieniu. Najczęściej strategię sprzedaży krótkiej prowadzi się w czasach bessy. Wówczas daje ona oczywiste korzyści dla inwestora. Nabycie papierów wartościowych i oczekiwanie na wzrost notowań jest odwrotną transakcją do sprzedaży pożyczonych papierów i oczekiwaniu na spadek notowań. Obie transakcje są zwykłymi – odwrotnymi względem siebie - transakcjami giełdowymi. Transakcje sprzedaży krótkiej mogą być transakcjami, które nie tylko dodatni zwrot w czasach spadków notowań, ale przede wszystkim są pożądanymi z punktu widzenia efektywności rynku i kształtowania portfela inwestorów. W artykule przedstawiona została analiza teoretyczna stosowania krótkiej sprzedaży w strategii inwestowania na rynku kapitałowym. Analiza została poprowadzona przy pomocy modelu CAPM, służącego do wyceny aktywów kapitałowych. Dzięki wykorzystaniu znanego modelu wyceny aktywów kapitałowych i instrumentu służącego do podejmowania decyzji inwestycyjnych, pokazane zostały korzyści z funkcjonowania krótkiej sprzedaży. Dzięki sprzedaży krótkiej zyskuje nie tylko efektywność rynku, ale w niektórych sytuacjach sprzedaż krótka jest konieczna do minimalizacji ryzyka inwestycji w aktywa kapitałowe.

 

Prof. zw. dr hab. Dorota Witkowska, dr inż. Krzysztof Kompa,mgr inż. Edyta Marcinkiewicz - Analiza wybranych własności rynku kontraktów futures na indeks WIG20 pod kątem stosowania arbitrażu i hedgingu

Celem badań prezentowanych w pracy jest diagnoza aktualnego stanu rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 pod względem możliwości stosowania strategii arbitrażu i hedgingu. W pierwszej części przeprowadzamy dyskusję warunków jakie muszą być spełnione, aby na rynku derywatów mogły być implementowane w/w zaawansowane strategie inwestycyjne. Druga część artykułu zawiera wyniki badań empirycznych. Koncentrujemy się na badaniu bazy kontraktu terminowego, tj. różnic pomiędzy kursami instrumentu bazowego a pochodnego oraz relacji wyceny rynkowej notowanych derywatów do wyceny teoretycznej. Aparat badawczy zastosowany w tej części opiera się na narzędziach analizy statystycznej i ekonometrycznej. Przeprowadzone badania umożliwiają obserwację przejawów ograniczeń arbitrażu i hedgingu na polskim rynku derywatów

 

Dr hab. prof nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego Jolatna Iwin-Garzyńska - Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw

W artykule podjęto próbę zdefiniowania kapitału i podatku w istocie finansów przedsiębiorstw wskazując na związki między tymi kategoriami. Wskazano, na odmienność tych definicji od powszechnie przyjętych w literaturze przedmiotu. Rozważania przeprowadzono na tle istotnych tez teorii ekonomii i finansów i zmian w nich zachodzących. Bez kapitału nie ma przedsiębiorstwa, a bez podatków teoria kapitału jest oderwana od rzeczywistości, w której pracują przedsiębiorstwa.

 

Dr Monika Czerwonka - Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) – inwestowanie alternatywne

Globalny kryzys finansowy (zwany kryzysem sub-prime) pokazał jak niebezpieczne może stać się naruszenie pewnych standardów i norm etycznych funkcjonujących w społeczeństwie. Typowo instrumentalne podejście do konsumenta oraz ukierunkowanie działalności inwestorów jedynie na krótkoterminową maksymalizację zysków skutkuje zanikaniem moralności i odpowiedzialności społecznej. Dlatego swoistą alternatywą w stosunku do tradycyjnych form inwestowania wydaje się być inwestowanie społecznie odpowiedzialne, tzw inwestowanie etyczne. Z punktu widzenia inwestora indywidualnego polega ono na lokowaniu swoich wolnych środków pieniężnych w różnego rodzaju fundusze inwestycyjne czy indeksy giełdowe, gdzie przy wyborze spółek do portfeli czy indeksów oprócz tradycyjnych kryteriów finansowych stosuje się szereg wymogów społecznych, środowiskowych i etycznych. W rezultacie inwestorzy mają świadomość, że inwestują zgodnie z własnym sumieniem, a lokowane przez nich środki pieniężne nie wspierają dezaprobowanych przez nich gałęzi przemysłu związanych na przykład z produkcją tytoniu czy broni.