Załącznik do Uchwały Nr 7/2012
Komitetu Nauk o Finansach
z dnia 18.06.2012

Regulamin Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

§ 1

1. Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części Regulaminu „Komitetem” powołany został Uchwałą nr 2/2011Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. i działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych, zwany dalej Wydziałem I.

2. Komitet działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

§ 2

Komitet zakresem działania obejmuje dyscyplinę finanse w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, a w szczególności problematykę finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw oraz bankowości, rynku finansowego i ubezpieczeń.

§ 3

Komitet jest samorządną reprezentacją uczonych zajmujących się w Polsce problematyką naukową z zakresu jego działania.

§ 4

1. Celem Komitetu jest podejmowanie inicjatyw i działań służących rozwojowi nauk o finansach i integracji uczonych z całego kraju.

2. Do zadań komitetu naukowego należy w szczególności:

1) rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych;

2) upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych, o których mowa w pkt. 1;

3) przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;

4) przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych;

5) współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;

6) współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

7) dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej;

8) wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;

9) ocena wydawnictw naukowych;

10) wyrażanie opinii na temat systemowych rozwiązań w zakresie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego

11) opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

12) współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscypliny finanse;

13) prowadzenie spraw zleconych przez władze PAN;

14) podejmowanie innych spraw na mocy decyzji organów Komitetu;

15) wyrażanie opinii na temat systemowych rozwiązań w zakresie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego;

16) inicjowanie i organizowanie współpracy z międzynarodowymi lub zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi;

17) zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet.

3. Komitet współpracuje z organami rządowymi, a w szczególności z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej a także z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Bankiem Polskim oraz podmiotami rynku finansowego w sprawach dotyczących struktury i jakości kształcenia, a także praktycznego stosowania wiedzy w zakresie dyscypliny finanse.

§ 5

1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści reprezentujący dyscyplinę finanse.

2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu Nauk o Finansach.

3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z odpowiednich dziedzin życia gospodarczego lub społecznego w liczbie nie większej niż 1/3 składu wybranego w wyborach.

§ 6

1. W uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dokonania Komitetu, zebranie plenarne Komitetu może wnioskować do Dziekana Wydziału I o powołanie honorowego przewodniczącego lub honorowych członków Komitetu.

2. Honorowy przewodniczący i honorowi członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w pracach Komitetu bez głosu stanowiącego.

§ 7

1. Organami Komitetu są: przewodniczący Komitetu oraz prezydium

2. W skład prezydium komitetu wchodzą: przewodniczący, jego dwóch zastępców, sekretarz oraz cztery osoby wybrane spośród członków przez Komitet.

3. Do zadań Prezydium należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody Plenum Komitetu.

§ 8

1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

2. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz.

3. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.

4. Zwołanie zebrania następuje poprzez pisma wysyłane listem zwykłym na adres wskazany Przewodniczącemu przez członka Komitetu lub elektronicznie za pośrednictwem Internetu z potwierdzeniem odbioru, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

5. Przewodniczący zwołuje także posiedzenia, o których mowa w ust. 1 na wniosek co najmniej 30% członków Komitetu.

6. Zebranie plenarne Komitetu może podejmować uchwały dotyczące wszystkich zadań wskazanych w § 4 ust. 2.

§ 9

Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

§ 10

1. Uchwały Komitetu i Prezydium podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 11

1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w §6 ust. 1 pkt.5 Regulaminu trybu wyborów członków Komitetu Naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011 r.).

2. Do sekcji i komisji wchodzą członkowie Komitetu.

3. Do zespołu zadaniowego, którego zakres i termin działania ustala zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały, mogą wchodzić osoby nie będące członkami Komitetu.

4. Dziekan Wydziału I może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w szczególności niezgodne z Ustawą o Polskiej Akademii Nauk, Statutem PAN, Regulaminem Komitetu, ustalonymi zasadami współpracy z Wydziałem I lub obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności finansowania jednostek Akademii.

5. Składy osobowe komisji, sekcji lub zespołów zadaniowych są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącym stałej komisji, sekcji lub zespołu zadaniowego, może być tylko osoba będąca członkiem Komitetu.

§ 12

Przyjęty przez zebranie plenarne Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa PAN.