Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

w dniu 10 lipca 2020 roku

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 10 lipca 2020 roku w formie elektronicznej poprzez platformę MS Teams.

II. W posiedzeniu uczestniczyło 21 osób (Honorowy Przewodniczący oraz 20 członków Komitetu).

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

  1. Przyjęcie porządku,
    1. Podjęcie uchwały Komitetu Nauk o Finansach PAN w sprawie listy czasopism naukowych w odniesieniu do dyscypliny naukowej ekonomia i finanse,
    2. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała uczestników o przyczynach podjęcia prac nad stanowiskiem Komitetu w sprawie listy czasopism naukowych, dziękując jednocześnie dr hab. prof. SGH Marcinowi Gospodarowiczowi za przygotowanie kompleksowej analizy argumentów dotyczących modyfikacji podejścia do ustalania składu listy czasopism naukowych z przypisaną wartością punktową w odniesieniu do dyscypliny naukowej ekonomia i finanse. W dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. dr hab. Jerzy Gajdka, prof. dr hab. Adam Szyszka, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska oraz prof. dr hab. Marian Żukowski, zwrócono uwagę nie tylko na konieczność modyfikacji podejścia do ustalania składu listy czasopism naukowych, ale także na potrzebę systemowego rozwiązania kwestii parametryzacji osiągnięć naukowych polskich naukowców oraz oceny krajowych uczelni. Podkreślono przy tym konieczność wprowadzenia długoterminowych rozwiązań w zakresie wsparcia polskich czasopism, w szczególności ich stabilnego finansowania.

W celu przeprowadzenia głosowania nad przedłożonym projektem uchwały została wybrana komisja skrutacyjna, w składzie: dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik oraz dr hab. prof. UEP Jacek Lisowski. Wszyscy obecni członkowie Komitetu (20 osób) wzięli udział w głosowaniu, co stanowiło wymagane kworum. W głosowaniu jawnym wszyscy głosujący opowiedzieli się za przyjęciem uchwały wraz z towarzyszącym jej pismem. Tym samym Komitet przyjął uchwałę w sprawie listy czasopism naukowych w odniesieniu do dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

Ad. 3

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:

-       Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych, iż decyzje w sprawach osobowych (np. dotyczące składu Rady Programowej czasopisma Finanse oraz Kapituły Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów) z uwagi na konieczność zapewnienia tajności głosowania zostaną podjęte podczas zebrania plenarnego przeprowadzonego w trybie rzeczywistym lub też przy pomocy, opracowywanego przez Akademię, narzędzia informatycznego do głosowań w trybie tajnym.

-       prof. dr hab. Jerzy Gajdka wskazał na potrzebę analizy obecnych zasad oceny dorobku naukowego w postępowaniach awansowych pod kątem uwzględniania w nich publikacji w czasopismach znajdujących się na wcześniejszych listach ministerialnych.

Na zakończenie Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała za udział członkom KNoF w zebraniu oraz zamknęła zebranie.

Na tym zakończono obrady.